तुदादि

परस्मैपदी
लट् लकार: (वर्तमान काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः ऋचति ऋचतः ऋचन्ति
मध्यमपुरुषः ऋचसि ऋचथः ऋचथ
उत्तमपुरुषः ऋचामि ऋचावः ऋचामः

 

लिट् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः आनर्च आनृचतुः आनृचुः
मध्यमपुरुषः आनर्चिथ आनृचथुः आनृच
उत्तमपुरुषः आनर्च आनृचिव आनृचिम

 

लुट् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अर्चिता अर्चितारौ अर्चितारः
मध्यमपुरुषः अर्चितासि अर्चितास्थः अर्चितास्थ
उत्तमपुरुषः अर्चितास्मि अर्चितास्वः अर्चितास्मः

 

लृट् लकार:(भविष्यत् काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अर्चिष्यति अर्चिष्यतः अर्चिष्यन्ति
मध्यमपुरुषः अर्चिष्यसि अर्चिष्यथः अर्चिष्यथ
उत्तमपुरुषः अर्चिष्यामि अर्चिष्यावः अर्चिष्यामः

 

लोट् लकार: (आज्ञा)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः ऋचतु/ ऋचतात् ऋचताम् ऋचन्तु
मध्यमपुरुषः ऋच/ऋचतात् ऋचतम् ऋचत
उत्तमपुरुषः ऋचानि ऋचाव ऋचाम

 

लङ् लकार: (भूत काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः आर्चत् आर्चताम् आर्चन्
मध्यमपुरुषः आर्चः आर्चतम् आर्चत
उत्तमपुरुषः आर्चम् आर्चाव आर्चाम

 

लिङ् लकार: (विधिलिङ्)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः ऋचेत् ऋचेताम् ऋचेयुः
मध्यमपुरुषः ऋचेः ऋचेतम् ऋचेत
उत्तमपुरुषः ऋचेयम् ऋचेव ऋचेम

 

लिङ् लकार: (आशीर्लिङ्)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः ऋच्यात् ऋच्यास्ताम् ऋच्यासुः
मध्यमपुरुषः ऋच्याः ऋच्यास्तम् ऋच्यास्त
उत्तमपुरुषः ऋच्यासम् ऋच्यास्व ऋच्यास्म

 

लुङ् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः आर्चीत् आर्चिष्टाम् आर्चिषुः
मध्यमपुरुषः आर्चीः आर्चिष्टम् आर्चिष्ट
उत्तमपुरुषः आर्चिषम् आर्चिष्व आर्चिष्म

 

लृङ् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः आर्चिष्यत् आर्चिष्यताम् आर्चिष्यन्
मध्यमपुरुषः आर्चिष्यः आर्चिष्यतम् आर्चिष्यत
उत्तमपुरुषः आर्चिष्यम् आर्चिष्याव आर्चिष्याम
आत्मनेपदी
लट् लकार: (वर्तमान काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः जुषते जुषेते जुषन्ते
मध्यमपुरुषः जुषसे जुषेथे जुषध्वे
उत्तमपुरुषः जुषे जुषावहे जुषामहे

 

लिट् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः जुजुषे जुजुषाते जुजुषिरे
मध्यमपुरुषः जुजुषिषे जुजुषाथे जुजुषिध्वे
उत्तमपुरुषः जुजुषे जुजुषिवहे जुजुषिमहे

 

लुट् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः जोषिता जोषितारौ जोषितारः
मध्यमपुरुषः जोषितासे जोषितासाथे जोषिताध्वे
उत्तमपुरुषः जोषिताहे जोषितास्वहे जोषितास्महे

 

लृट् लकार:(भविष्यत् काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः जोषिष्यते जोषिष्येते जोषिष्यन्ते
मध्यमपुरुषः जोषिष्यसे जोषिष्येथे जोषिष्यध्वे
उत्तमपुरुषः जोषिष्ये जोषिष्यावहे जोषिष्यामहे

 

लोट् लकार: (आज्ञा)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः जुषताम् जुषेताम् जुषन्ताम्
मध्यमपुरुषः जुषस्व जुषेथाम् जुषध्वम्
उत्तमपुरुषः जुषै जुषावहै जुषामहै

 

लङ् लकार: (भूत काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अजुषत अजुषेताम् अजुषन्त
मध्यमपुरुषः अजुषथाः अजुषेथाम् अजुषध्वम्
उत्तमपुरुषः अजुषे अजुषावहि अजुषामहि

 

लिङ् लकार: (विधिलिङ्)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः जुषेत जुषेयाताम् जुषेरन्
मध्यमपुरुषः जुषेथाः जुषेयाथाम् जुषेध्वम्
उत्तमपुरुषः जुषेय जुषेवहि जुषेमहि

 

लिङ् लकार: (आशीर्लिङ्)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः जोषिषीष्ट जोषिषीयास्ताम् जोषिषीरन्
मध्यमपुरुषः जोषिषीष्ठाः जोषिषीयास्थाम् जोषिषीध्वम्
उत्तमपुरुषः जोषिषीय जोषिषीवहि जोषिषीमहि

 

लुङ् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अजोषिष्ट अजोषिषाताम् अजोषिषत
मध्यमपुरुषः अजोषिष्ठाः अजोषिषाथाम् अजोषिध्वम्
उत्तमपुरुषः अजोषिषि अजोषिष्ववहि अजोषिष्वमहि

 

लृङ् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अजोषिष्यत अजोषिष्येताम् अजोषिष्यन्त
मध्यमपुरुषः अजोषिष्यथाः अजोषिष्येथाम् अजोषिष्यध्वम्
उत्तमपुरुषः अजोषिष्ये अजोषिष्यावहि अजोषिष्यामहि
उभयपदी

 

परस्मैपदी
लट् लकार: (वर्तमान काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः तुदति तुदतः तुदन्ति
मध्यमपुरुषः तुदसि तुदथः तुदथ
उत्तमपुरुषः तुदामि तुदावः तुदामः

 

लिट् लकार: 
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः तुतोद तुतुदतुः तुतुदुः
मध्यमपुरुषः तुतोदिथ तुतुदथुः तुतुद
उत्तमपुरुषः तुतोद तुतुदिव तुतुदिम

 

लुट् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः तोत्ता तोत्तारौ तोत्तारः
मध्यमपुरुषः तोत्तासि तोत्तास्थः तोत्तास्थ
उत्तमपुरुषः तोत्तास्मि तोत्तास्वः तोत्तास्मः

 

लृट् लकार: (भविष्यत् काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः तोत्स्यति तोत्स्यतः तोत्स्यन्ति
मध्यमपुरुषः तोत्स्यसि तोत्स्यथः तोत्स्यथ
उत्तमपुरुषः तोत्स्यामि तोत्स्यावः तोत्स्यामः

 

लोट् लकार: (आज्ञा)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः तुदतु/तुदतात् तुदताम् तुदन्तु
मध्यमपुरुषः तुद/तुदतात् तुदतम् तुदत
उत्तमपुरुषः तुदानि तुदाव तुदाम

 

लङ् लकार: (भूत काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अतुदत् अतुदताम् अतुदन्
मध्यमपुरुषः अतुदः अतुदतम् अतुदत
उत्तमपुरुषः अतुदम् अतुदाव अतुदाम

 

लिङ् लकार: (विधिलिङ्)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः तुदेत् तुदेताम् तुदेयुः
मध्यमपुरुषः तुदेः तुदेतम् तुदेत
उत्तमपुरुषः तुदेयम् तुदेव तुदेम

 

लिङ् लकार:(आशीर्लिङ्)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः तुद्यात् तुद्यास्ताम् तुद्यासुः
मध्यमपुरुषः तुद्याः तुद्यास्तम् तुद्यास्त
उत्तमपुरुषः तुद्यासम् तुद्यास्व तुद्यास्म

 

लुङ् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अतौत्सीत् अतौत्ताम् अतौत्सुः
मध्यमपुरुषः अतौत्सीः अतौत्तम् अतौत्त
उत्तमपुरुषः अतौत्सम् अतौत्स्व अतौत्स्म

 

लृङ् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अतोत्स्यत् अतोत्स्यताम् अतोत्स्यन्
मध्यमपुरुषः अतोत्स्यः अतोत्स्यतम् अतोत्स्यत
उत्तमपुरुषः अतोत्स्यम् अतोत्स्याव अतोत्स्याम

 

आत्मनेपदी
लट् लकार: (वर्तमान काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः तुदते तुदेते तुदन्ते
मध्यमपुरुषः तुदसे तुदेथे तुदध्वे
उत्तमपुरुषः तुदे तुदावहे तुदामहे

 

लिट् लकार: 
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः तुतुदे तुतुदाते तुतुदिरे
मध्यमपुरुषः तुतुदिषे तुतुदाथे तुतुदिध्वे
उत्तमपुरुषः तुतुदे तुतुदिवहे तुतुदिमहे

 

लुट् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः तोत्ता तोत्तारौ तोत्तारः
मध्यमपुरुषः तोत्तासे तोत्तासाथे तोत्ताध्वे
उत्तमपुरुषः तोत्ताहे तोत्तास्वहे तोत्तास्महे

 

लृट् लकार: (भविष्यत् काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः तोत्स्यते तोत्स्येते तोत्स्यन्ते
मध्यमपुरुषः तोत्स्यसे तोत्स्येथे तोत्स्यध्वे
उत्तमपुरुषः तोत्स्ये तोत्स्यावहे तोत्स्यामहे

 

लोट् लकार: (आज्ञा)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः तुदताम् तुदेताम् तुदन्ताम्
मध्यमपुरुषः तुदस्व तुदेथाम् तुदध्वम्
उत्तमपुरुषः तुदै तुदावहै तुदामहै

 

लङ् लकार: (भूत काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अतुदत अतुदेताम् अतुदन्त
मध्यमपुरुषः अतुदथाः अतुदेथाम् अतुदध्वम्
उत्तमपुरुषः अतुदे अतुदावहि अतुदामहि

 

लिङ् लकार: (विधिलिङ्)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः तुदेत तुदेयाताम् तुदेरन्
मध्यमपुरुषः तुदेथाः तुदेयाथाम् तुदेध्वम्
उत्तमपुरुषः तुदेय तुदेवहि तुदेमहि

 

लिङ् लकार: (आशीर्लिङ्)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः तुत्सीष्ट तुत्सीयास्ताम् तुत्सीरन्
मध्यमपुरुषः तुत्सीष्ठाः तुत्सीयास्थाम् तुत्सीध्वम्
उत्तमपुरुषः तुत्सीय तुत्सीवहि तुत्सीमहि

 

लुङ् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अतुत्त अतुत्साताम् अतुत्सत
मध्यमपुरुषः अतुत्थाः अतुत्साथाम् अतुद्ध्वम्
उत्तमपुरुषः अतुत्सि अतुत्स्वहि अतुत्स्महि

 

लृङ् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अतोत्स्यत अतोत्स्येताम् अतोत्स्यन्त
मध्यमपुरुषः अतोत्स्यथाः अतोत्स्येथाम् अतोत्स्यध्वम्
उत्तमपुरुषः अतोत्स्ये अतोत्स्यावहि अतोत्स्यामहि