दिवादि

परस्मैपदी
लट् लकार: (वर्तमान काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः दीव्यति दीव्यतः दीव्यन्ति
मध्यमपुरुषः दीव्यसि दीव्यथः दीव्यथ
उत्तमपुरुषः दीव्यामि दीव्यावः दीव्यामः

 

लिट् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः दिदेव दिदिवतुः दिदिवुः
मध्यमपुरुषः दिदेविथ दिदिवथुः दिदिव
उत्तमपुरुषः दिदेव दिदिविव दिदिविम

 

लुट् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः देविता देवितारौ देवितारः
मध्यमपुरुषः देवितासि देवितास्थः देवितास्थ
उत्तमपुरुषः देवितास्मि देवितास्वः देवितास्मः

 

लृट् लकार:(भविष्यत् काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः देविष्यति देविष्यतः देविष्यन्ति
मध्यमपुरुषः देविष्यसि देविष्यथः देविष्यथ
उत्तमपुरुषः देविष्यामि देविष्यावः देविष्यामः

 

लोट् लकार: (आज्ञा)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः दीव्यतु/दीव्यतात् दीव्यताम् दीव्यन्तु
मध्यमपुरुषः दीव्य/दीव्यतात् दीव्यतम् दीव्यत
उत्तमपुरुषः दीव्यानि दीव्याव दीव्याम

 

लङ् लकार: (भूत काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अदीव्यत् अदीव्यताम् अदीव्यन्
मध्यमपुरुषः अदीव्यः अदीव्यतम् अदीव्यत
उत्तमपुरुषः अदीव्यम् अदीव्याव अदीव्याम

 

लिङ् लकार: (विधिलिङ्)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः दीव्येत् दीव्येताम् दीव्येयुः
मध्यमपुरुषः दीव्येः दीव्येतम् दीव्येत
उत्तमपुरुषः दीव्येयम् दीव्येव दीव्येम

 

लिङ् लकार: (आशीर्लिङ्)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः दीव्यात् दीव्यास्ताम् दीव्यासुः
मध्यमपुरुषः दीव्याः दीव्यास्तम् दीव्यास्त
उत्तमपुरुषः दीव्यासम् दीव्यास्व दीव्यास्म

 

लुङ् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अदेवीत् अदेविष्टाम् अदेविषुः
मध्यमपुरुषः अदेवीः अदेविष्टम् अदेविष्ट
उत्तमपुरुषः अदेविषम् अदेविष्व अदेविष्म

 

लृङ् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अदेविष्यत् अदेविष्यताम् अदेविष्यन्
मध्यमपुरुषः अदेविष्यः अदेविष्यतम् अदेविष्यत
उत्तमपुरुषः अदेविष्यम् अदेविष्याव अदेविष्याम
आत्मनेपदी
लट् लकार: (वर्तमान काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः काश्यते काश्येते काश्यन्ते
मध्यमपुरुषः काश्यसे काश्येथे काश्यध्वे
उत्तमपुरुषः काश्ये काश्यावहे काश्यामहे

 

लिट् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः चकाशे चकाशाते चकाशिरे
मध्यमपुरुषः चकाशिषे चकाशाथे चकाशिध्वे
उत्तमपुरुषः चकाशे चकाशिवहे चकाशिमहे

 

लुट् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः काशिता काशितारौ काशितारः
मध्यमपुरुषः काशितासे काशितासाथे काशिताध्वे
उत्तमपुरुषः काशिताहे काशितास्वहे काशितास्महे

 

लृट् लकार: (भविष्यत् काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः काशिष्यते काशिष्येते काशिष्यन्ते
मध्यमपुरुषः काशिष्यसे काशिष्येथे काशिष्यध्वे
उत्तमपुरुषः काशिष्ये काशिष्यावहे काशिष्यामहे

 

लोट् लकार: (आज्ञा)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः काश्यताम् काश्येताम् काश्यन्ताम्
मध्यमपुरुषः काश्यस्व काश्येथाम् काश्यध्वम्
उत्तमपुरुषः काश्यै काश्यावहै काश्यामहै

 

लङ् लकार: (भूत काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अकाश्यत अकाश्येताम् अकाश्यन्त
मध्यमपुरुषः अकाश्यथाः अकाश्येथाम् अकाश्यध्वम्
उत्तमपुरुषः अकाश्ये अकाश्यावहि अकाश्यामहि

 

लिङ् लकार: (विधिलिङ्)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः काश्येत काश्येयाताम् काश्येरन्
मध्यमपुरुषः काश्येथाः काश्येयाथाम् काश्येध्वम्
उत्तमपुरुषः काश्येय काश्येवहि काश्येमहि

 

लिङ् लकार: (आशीर्लिङ्)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः काशिषीष्ट काशिषीयास्ताम् काशिषीरन्
मध्यमपुरुषः काशिषीष्ठाः काशिषीयास्थाम् काशिषीध्वम्
उत्तमपुरुषः काशिषीय काशिषीवहि काशिषीमहि

 

लुङ् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अकाशिष्ट अकाशिषाताम् अकाशिषत
मध्यमपुरुषः अकाशिष्ठाः अकाशिषाथाम् अकाशिध्वम्
उत्तमपुरुषः अकाशिषि अकाशिष्वहि अकाशिष्महि

 

लृङ् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अकाशिष्यत अकाशिष्येताम् अकाशिष्यन्त
मध्यमपुरुषः अकाशिष्यथाः अकाशिष्येथाम् अकाशिष्यध्वम्
उत्तमपुरुषः अकाशिष्ये अकाशिष्यावहि अकाशिष्यामहि
उभयपदी
परस्मैपदी
लट् लकार: (वर्तमान काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः शप्यति शप्यतः शप्यन्ति
मध्यमपुरुषः शप्यसि शप्यथः शप्यथ
उत्तमपुरुषः शप्यामि शप्यावः शप्यामः

 

लिट् लकार: 
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः शशाप शेपतुः शेपुः
मध्यमपुरुषः शेपिथ शेपथुः शेप
उत्तमपुरुषः शशप/शशाप शेपिव शेपिम

 

लुट् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः शप्ता शप्तारौ शप्तारः
मध्यमपुरुषः शप्तासि शप्तास्थः शप्तास्थ
उत्तमपुरुषः शप्तास्मि शप्तास्वः शप्तास्मः

 

लृट् लकार: (भविष्यत् काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः शप्स्यति शप्स्यतः शप्स्यन्ति
मध्यमपुरुषः शप्स्यसि शप्स्यथः शप्स्यथ
उत्तमपुरुषः शप्स्यामि शप्स्यावः शप्स्यामः

 

लोट् लकार: (आज्ञा)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः शप्यतु/शप्यतात् शप्यताम् शप्यन्तु
मध्यमपुरुषः शप्य/शप्यतात् शप्यतम् शप्यत
उत्तमपुरुषः शप्यानि शप्याव शप्याम

 

लङ् लकार: (भूत काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अशप्यत् अशप्यताम् अशप्यन्
मध्यमपुरुषः अशप्यः अशप्यतम् अशप्यत
उत्तमपुरुषः अशप्यम् अशप्याव अशप्याम

 

लिङ् लकार: (विधिलिङ्)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः शप्येत् शप्येताम् शप्येयुः
मध्यमपुरुषः शप्येः शप्येतम् शप्येत
उत्तमपुरुषः शप्येयम् शप्येव शप्येम

 

लिङ् लकार:(आशीर्लिङ्)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः शप्यात् शप्यास्ताम् शप्यासुः
मध्यमपुरुषः शप्याः शप्यास्तम् शप्यास्त
उत्तमपुरुषः शप्यासम् शप्यास्व शप्यास्म

 

लुङ् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अशाप्सीत् अशाप्ताम् अशाप्सुः
मध्यमपुरुषः अशाप्सीः अशाप्तम् अशाप्त
उत्तमपुरुषः अशाप्सम् अशाप्स्व अशाप्स्म

 

लृङ् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अशप्स्यत् अशप्स्यताम् अशप्स्यन्
मध्यमपुरुषः अशप्स्यः अशप्स्यतम् अशप्स्यत
उत्तमपुरुषः अशप्स्यम् अशप्स्याव अशप्स्याम

 

आत्मनेपदी
लट् लकार: (वर्तमान काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः शप्यते शप्येते शप्यन्ते
मध्यमपुरुषः शप्यसे शप्येथे शप्यध्वे
उत्तमपुरुषः शप्ये शप्यावहे शप्यामहे

 

लिट् लकार: 
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः शेपे शेपाते शेपिरे
मध्यमपुरुषः शेपिषे शेपाथे शेपिध्वे
उत्तमपुरुषः शेपे शेपिवहे शेपिमहे

 

लुट् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः शप्ता शप्तारौ शप्तारः
मध्यमपुरुषः शप्तासे शप्तासाथे शप्ताध्वे
उत्तमपुरुषः शप्ताहे शप्तास्वहे शप्तास्महे

 

लृट् लकार: (भविष्यत् काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः शप्स्यते शप्स्येते शप्स्यन्ते
मध्यमपुरुषः शप्स्यसे शप्स्येथे शप्स्यध्वे
उत्तमपुरुषः शप्स्ये शप्स्यावहे शप्स्यामहे

 

लोट् लकार: (आज्ञा)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः शप्यताम् शप्येताम् शप्यन्ताम्
मध्यमपुरुषः शप्यस्व शप्येथाम् शप्यध्वम्
उत्तमपुरुषः शप्यै शप्यावहै शप्यामहै

 

लङ् लकार: (भूत काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अशप्यत अशप्येताम् अशप्यन्त
मध्यमपुरुषः अशप्यथाः अशप्येथाम् अशप्यध्वम्
उत्तमपुरुषः अशप्ये अशप्यावहि अशप्यामहि

 

लिङ् लकार: (विधिलिङ्)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः शप्येत शप्येयाताम् शप्येरन्
मध्यमपुरुषः शप्येथाः शप्येयाथाम् शप्येध्वम्
उत्तमपुरुषः शप्येय शप्येवहि शप्येमहि

 

लिङ् लकार:(आशीर्लिङ्)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः शप्सीष्ट शप्सीयास्ताम् शप्सीरन्
मध्यमपुरुषः शप्सीष्ठाः शप्सीयास्थाम् शप्सीध्वम्
उत्तमपुरुषः शप्सीय शप्सीवहि शप्सीमहि

 

लुङ् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अशप्त अशप्साताम् अशप्सत
मध्यमपुरुषः अशप्थाः अशप्साथाम् अशप्ध्वम्
उत्तमपुरुषः अशप्सि अशप्स्वहि अशप्स्महि

 

लृङ् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अशप्स्यत अशप्स्येताम् अशप्स्यन्त
मध्यमपुरुषः अशप्स्यथाः अशप्स्येथाम् अशप्स्यध्वम्
उत्तमपुरुषः अशप्स्ये अशप्स्यावहि अशप्स्यामहि