भ्वादि

परस्मैपदी
लट् लकार:
(वर्तमान काल, Present)
एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः (3rd per) भवति भवतः भवन्ति
मध्यमपुरुषः (2nd per) भवसि भवथः भवथ
उत्तमपुरुषः (1st per) भवामि भवावः भवामः

 

लिट् लकार:
एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः (3rd per) बभूव बभूवतुः बभूवुः
मध्यमपुरुषः (2nd per) बभूविथ बभूवथुः बभूव
उत्तमपुरुषः (1st per) बभूव बभूविव बभूविम

 

लुट् लकार:
एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः (3rd per) भविता भवितारौ भवितारः
मध्यमपुरुषः (2nd per) भवितासि भवितास्थः भवितास्थ
उत्तमपुरुषः (1st per) भवितास्मि भवितास्वः भवितास्मः

 

लृट् लकार:
(भविष्यत् काल, Future)
एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः (3rd per) भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति
मध्यमपुरुषः (2nd per) भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ
उत्तमपुरुषः (1st per) भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः

 

लोट् लकार:
(आज्ञा, Imperative)
एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः (3rd per) भवतु/भवतात् भवताम् भवन्तु
मध्यमपुरुषः (2nd per) भव/भवतात् भवतम् भवत
उत्तमपुरुषः (1st per) भवानि भवाव भवाम

 

लङ् लकार:
(भूत काल, Past)
एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः (3rd per) अभवत् अभवताम् अभवन्
मध्यमपुरुषः (2nd per) अभवः अभवतम् अभवत
उत्तमपुरुषः (1st per) अभवम् अभवाव अभवाम

 

लिङ् लकार: (विधिलिङ्)
Potential mood ‘should’ एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः (3rd per) भवेत् भवेताम् भवेयुः
मध्यमपुरुषः (2nd per) भवेः भवेतम् भवेत
उत्तमपुरुषः (1st per) भवेयम् भवेव भवेम

 

लिङ् लकार: (आशीर्लिङ्)
Benedictive mood ‘may’ एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः (3rd per) भूयात् भूयास्ताम् भूयासुः
मध्यमपुरुषः (2nd per) भूयाः भूयास्तम् भूयास्त
उत्तमपुरुषः (1st per) भूयासम् भूयास्व भूयास्म

 

लुङ् लकार:
Aorist (or Imperfect) Past एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः (3rd per) अभूत् अभूताम् अभूवन्
मध्यमपुरुषः (2nd per) अभूः अभूतम् अभूत
उत्तमपुरुषः (1st per) अभूवम् अभूव अभूम

 

लृङ् लकार:
Conditional mood ‘might’ एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः (3rd per) अभविष्यत् अभविष्यताम् अभविष्यन्
मध्यमपुरुषः (2nd per) अभविष्यः अभविष्यतम् अभविष्यत
उत्तमपुरुषः (1st per) अभविष्यम् अभविष्याव अभविष्याम

————————————–

लेट् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः भाविषाद् भाविषातः भाविषान्
मध्यमपुरुषः भाविसाः भाविषाथः भाविषाथ
उत्तमपुरुषः भाविषाम् भाविषाव भाविषाम
आत्मनेपदी
लट् लकार:
(वर्तमान काल)
एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः लभते लभेते लभन्ते
मध्यमपुरुषः लभसे लभेथे लभध्वे
उत्तमपुरुषः लभे लभावहे लभामहे

 

लिट् लकार:
एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः लेभे लेभाते लेभिरे
मध्यमपुरुषः लेभिषे लेभाथे लेभिध्वे
उत्तमपुरुषः लेभे लेभिवहे लेभिमहे

 

लुट् लकार:
एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः लब्धा लब्धारौ लब्धारः
मध्यमपुरुषः लब्धासे लब्धासाथे लब्धाध्वे
उत्तमपुरुषः लब्धाहे लब्धास्वहे लब्धास्महे

 

लृट् लकार: (भविष्यत् काल)
एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः लप्स्यते लप्स्येते लप्स्यन्ते
मध्यमपुरुषः लप्स्यसे लप्स्येथे लप्स्यध्वे
उत्तमपुरुषः लप्स्ये लप्स्यावहे लप्स्यामहे

 

लोट् लकार: (आज्ञा)
एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः लभताम् लभेताम् लभन्ताम्
मध्यमपुरुषः लभस्व लभेथाम् लभध्वम्
उत्तमपुरुषः लभै लभावहै लभामहै

 

लङ् लकार: (भूत काल)
एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः अलभत अलभेताम् अलभन्त
मध्यमपुरुषः अलभथाः अलभेथाम् अलभध्वम्
उत्तमपुरुषः अलभे अलभावहि अलभामहि

 

लिङ् लकार: (विधिलिङ्)
एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः लभेत लभेयाताम् लभेरन्
मध्यमपुरुषः लभेथाः लभेयाथाम् लभेध्वम्
उत्तमपुरुषः लभेय लभेवहि लभेमहि

 

लिङ् लकार: (आशीर्लिङ्)
एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः लप्सीष्ट लप्सीयास्ताम् लप्सीरन्
मध्यमपुरुषः लप्सीष्ठाः लप्सीयास्थाम् लप्सीध्वम्
उत्तमपुरुषः लप्सीय लप्सीवहि लप्सीमहि

 

लुङ् लकार:
एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः अलब्ध अलप्साताम् अलप्सत
मध्यमपुरुषः अलब्धाः अलप्साथाम् अलब्ध्वम्
उत्तमपुरुषः अलप्सि अलप्स्वहि अलप्स्महि

 

लृङ् लकार:
एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः अलप्स्यत अलप्स्येताम् अलप्स्यन्त
मध्यमपुरुषः अलप्स्यथाः अलप्स्येथाम् अलप्स्यध्वम्
उत्तमपुरुषः अलप्स्ये अलप्स्यावहि अलप्स्यामहि
उभयपदी
परस्मैपदी
लट् लकार: (वर्तमान काल)
एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः पचति पचतः पचन्ति
मध्यमपुरुषः पचसि पचथः पचथ
उत्तमपुरुषः पचामि पचावः पचामः

 

लिट् लकार: 
एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः पपाच पेचतुः पेचुः
मध्यमपुरुषः पेचिथ/पपक्थ पेचथुः पेच
उत्तमपुरुषः पपाच/पपच पेचिव पेचिम

 

लुट् लकार:
एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः पक्ता पक्तारौ पक्तारः
मध्यमपुरुषः पक्तासि पक्तास्थः पक्तास्थ
उत्तमपुरुषः पक्तास्मि पक्तास्वः पक्तास्मः

 

लृट् लकार: (भविष्यत् काल)
एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः पचिष्यति पचिष्यतः पचिष्यन्ति
मध्यमपुरुषः पचिष्यसि पचिष्यथः पचिष्यथ
उत्तमपुरुषः पचिष्यामि पचिष्यावः पचिष्यामः

वा

एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः पक्ष्यति पक्ष्यतः पक्ष्यन्ति
मध्यमपुरुषः पक्ष्यसि पक्ष्यथः पक्ष्यथ
उत्तमपुरुषः पक्ष्यामि पक्ष्यावः पक्ष्यामः

 

लोट् लकार: (आज्ञा)
एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः पचतु/पचतात् पचताम् पचन्तु
मध्यमपुरुषः पच/पचतात् पचतम् पचत
उत्तमपुरुषः पचानि पचाव पचाम

 

लङ् लकार: (भूत काल)
एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः अपचत् अपचताम् अपचन्
मध्यमपुरुषः अपचः अपचतम् अपचत
उत्तमपुरुषः अपचम् अपचाव अपचाम

 

लिङ् लकार: (विधिलिङ्)
एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः पचेत् पचेताम् पचेयुः
मध्यमपुरुषः पचेः पचेतम् पचेत
उत्तमपुरुषः पचेयम् पचेव पचेम

 

लिङ् लकार:(आशीर्लिङ्)
एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः पच्यात् पच्यास्ताम् पच्यासुः
मध्यमपुरुषः पच्याः पच्यास्तम् पच्यास्त
उत्तमपुरुषः पच्यासम् पच्यास्व पच्यास्म

 

लुङ् लकार:
एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः अपाक्षीत् अपाक्ताम् अपाक्षुः
मध्यमपुरुषः अपाक्षीः अपाक्तम् अपाक्त
उत्तमपुरुषः अपाक्षम् अपाक्ष्‍व अपाक्ष्‍म

 

लृङ् लकार:
एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः अपक्ष्‍यत् अपक्ष्‍यताम् अपक्ष्‍यन्
मध्यमपुरुषः अपक्ष्‍यः अपक्ष्‍यतम् अपक्ष्‍यत
उत्तमपुरुषः अपक्ष्‍यम् अपक्ष्‍याव अपक्ष्‍याम

 

आत्मनेपदी
लट् लकार: (वर्तमान काल)
एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः पचते पचेते पचन्ते
मध्यमपुरुषः पचसे पचेसे पचध्वे
उत्तमपुरुषः पचे पचावहे पचामहे

 

लिट् लकार: 
एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः पेचे पेचाते पेचिरे
मध्यमपुरुषः पेचिषे पेचाथे पेचिध्वे
उत्तमपुरुषः पेचे पेचिवहे पेचिमहे

 

लुट् लकार:
एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः पक्ता पक्तारौ पक्तारः
मध्यमपुरुषः पक्तासे पक्तासाथे पक्ताध्वे
उत्तमपुरुषः पक्ताहे पक्तास्वहे पक्तास्महे

 

लृट् लकार:
(भविष्यत् काल)
एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः पचिष्यते पचिष्येते पचिष्यन्ते
मध्यमपुरुषः पचिष्यसे पचिष्येथे पचिष्यध्वे
उत्तमपुरुषः पचिष्ये पचिष्यावहे पचिष्यामहे

वा

एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः पक्ष्यते पक्ष्येते पक्ष्यन्ते
मध्यमपुरुषः पक्ष्यसे पक्ष्येथे पक्ष्यध्वे
उत्तमपुरुषः पक्ष्ये पक्ष्यावहे पक्ष्यामहे

 

लोट् लकार: (आज्ञा)
एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः पचताम् पचेताम् पचन्ताम्
मध्यमपुरुषः पचस्व पचेथाम् पचध्वम्
उत्तमपुरुषः पचै पचावहै पचामहै

 

लङ् लकार: (भूत काल)
एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः अपचत अपचेताम् अपचन्त
मध्यमपुरुषः अपचथाः अपचेथाम् अपचध्वम्
उत्तमपुरुषः अपचे अपचावहि अपचामहि

 

लिङ् लकार: (विधिलिङ्)
एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः पचेत पचेयाताम् पचेरन्
मध्यमपुरुषः पचेथाः पचेयाथाम् पचेध्वम्
उत्तमपुरुषः पचेय पचेवहि पचेमहि

 

लिङ् लकार: (आशीर्लिङ्)
एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः पक्षीष्ट पक्षीयास्ताम् पक्षीरन्
मध्यमपुरुषः पक्षीष्ठाः पक्षीयास्थाम् पक्षीध्वम्
उत्तमपुरुषः पक्षीय पक्षीवहि पक्षीमहि

 

लुङ् लकार:
एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः अपक्त अपक्षाताम् अपक्षत
मध्यमपुरुषः अपक्थाः अपक्षाथाम् अपक्ध्वम्
उत्तमपुरुषः अपक्षि अपक्ष्‍वहि अपक्ष्‍महि

 

लृङ् लकार:
एकवचनम्(singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (plural)
प्रथमपुरुषः अपक्ष्‍यत अपक्ष्‍येताम् अपक्ष्‍यन्त
मध्यमपुरुषः अपक्ष्‍यथाः अपक्ष्‍येथाम् अपक्ष्‍यध्वम्
उत्तमपुरुषः अपक्ष्‍ये अपक्ष्‍यावहि अपक्ष्‍यामहि