स्वादि

परस्मैपदी
लट् लकार: (वर्तमान काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः शक्नोति शक्नुतः शक्नुवन्ति
मध्यमपुरुषः शक्नोषि शक्नुथः शक्नुथ
उत्तमपुरुषः शक्नोमि शक्नुवः शक्नुमः

 

लिट् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः शशाक शेकतुः शेकुः
मध्यमपुरुषः शेकिथ/शशक्थ शेकथुः शेक
उत्तमपुरुषः शशाक/शशक शेकिव शेकिम

 

लुट् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः शक्ता शक्तारौ शक्तारः
मध्यमपुरुषः शक्तासि शक्तास्थः शक्तास्थ
उत्तमपुरुषः शक्तास्मि शक्तास्वः शक्तास्मः

 

लृट् लकार:(भविष्यत् काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः शक्ष्यति शक्ष्यतः शक्ष्यन्ति
मध्यमपुरुषः शक्ष्यसि शक्ष्यथः शक्ष्यथ
उत्तमपुरुषः शक्ष्यामि शक्ष्यावः शक्ष्यामः

 

लोट् लकार: (आज्ञा)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः शक्नोतु/शक्नुतात् शक्नुताम् शक्नुवन्तु
मध्यमपुरुषः शक्नुहि/शक्नुतात् शक्नुतम् शक्नुत
उत्तमपुरुषः शक्नवानि शक्नवाव शक्नवाम

 

लङ् लकार: (भूत काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अशक्नोत् अशक्नुताम् अशक्नुवन्
मध्यमपुरुषः अशक्नोः अशक्नुतम् अशक्नुत
उत्तमपुरुषः अशक्नवम् अशक्नुव अशक्नुम

 

लिङ् लकार: (विधिलिङ्)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः शक्नुयात् शक्नुयाताम् शक्नुयुः
मध्यमपुरुषः शक्नुयाः शक्नुयातम् शक्नुयात
उत्तमपुरुषः शक्नुयाम् शक्नुयाव शक्नुयाम

 

लिङ् लकार: (आशीर्लिङ्)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः शक्यात् शक्यास्ताम् शक्यासुः
मध्यमपुरुषः शक्याः शक्यास्तम् शक्यास्त
उत्तमपुरुषः शक्यासम् शक्यास्व शक्यास्म

 

लुङ् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अशकत् अशकताम् अशकन्
मध्यमपुरुषः अशकः अशकतम् अशकत
उत्तमपुरुषः अशकम् अशकाव अशकाम

 

लृङ् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अशक्ष्यत् अशक्ष्यताम् अशक्ष्यन्
मध्यमपुरुषः अशक्ष्यः अशक्ष्यतम् अशक्ष्यत
उत्तमपुरुषः अशक्ष्यम् अशक्ष्याव अशक्ष्याम
आत्मनेपदी
लट् लकार: (वर्तमान काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अश्नुते अश्नुवाते अश्नुवते
मध्यमपुरुषः अश्नुषे अश्नुवाथे अश्नुध्वे
उत्तमपुरुषः अश्नुवे अश्नुवहे अश्नुमहे

 

लिट् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः आनशे आनशाते आनशिरे
मध्यमपुरुषः आनक्षे/आनशिषे आनशाथे आनशिध्वे
उत्तमपुरुषः आनशे आनशिवहे आनशिमहे

 

लुट् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अशिता/अष्टा अशितारौ/अष्टारौ अशितारः/अष्टारः
मध्यमपुरुषः अशितासे/अष्टासे अशितासाथे/अष्टासाथे अशिताध्वे/अष्टाध्वे
उत्तमपुरुषः अशिताहे/अष्टाहे अशितास्वहे/अष्टास्वहे अशितास्महे/अष्टास्महे

 

लृट् लकार:(भविष्यत् काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अक्ष्यते/अशिष्यते अक्ष्येते/अशिष्येते अक्ष्यन्ते/अशिष्यन्ते
मध्यमपुरुषः अक्ष्यसे/अशिष्यसे अक्ष्येथे/अशिष्येथे अक्ष्यध्वे/अशिष्यध्वे
उत्तमपुरुषः अक्ष्ये/अशिष्ये अक्ष्यावहे/अशिष्यावहे अक्ष्यामहे/अशिष्यामहे

 

लोट् लकार: (आज्ञा)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अश्नुताम् अश्नुवाताम् अश्नुवताम्
मध्यमपुरुषः अश्नुष्व अश्नुवाथाम् अश्नुध्वम्
उत्तमपुरुषः अश्नवै अश्नवावहै अश्नवामहै

 

लङ् लकार: (भूत काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः आश्नुत आश्नुवाताम् आश्नुवत
मध्यमपुरुषः आश्नुथाः आश्नुवाथाम् आश्नुध्वम्
उत्तमपुरुषः आश्नुवि आश्नुवहि आश्नुमहि

 

लिङ् लकार: (विधिलिङ्)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अश्नुवीत अश्नुवीयाताम् अश्नुवीरन्
मध्यमपुरुषः अश्नुवीथाः अश्नुवीयाथाम् अश्नुवीध्वम्
उत्तमपुरुषः अश्नुवीय अश्नुवीवहि अश्नुवीमहि

 

लिङ् लकार: (आशीर्लिङ्)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अक्षीष्ट/अशिषीष्ट अक्षीयास्ताम्/अशिषीयास्ताम् अक्षीरन्/अशिषीरन्
मध्यमपुरुषः अक्षीष्ठाः/अशिषीष्ठाः अक्षीयास्थाम्/अशिषीयास्थाम् अक्षीध्वम्/अशिषीध्वम्
उत्तमपुरुषः अक्षीय/अशिषीय अक्षीवहि/अशिषीवहि अक्षीमहि/अशिषीमहि

 

लुङ् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः आशिष्ट/आष्ट आशिषाताम्/आषाताम् आशिषत/आषत
मध्यमपुरुषः आशिष्ठाः/आष्ठाः आशिषाथाम्/आषाथाम् आशिढ्वम्/आढ्वम्
उत्तमपुरुषः आशिषि/आषि आशिष्वहि/आष्वहि आशिष्महि/आष्महि

 

लृङ् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः आक्ष्यत्/आशिष्यत् आक्ष्येताम्/आशिष्येताम् आक्ष्यन्त/आशिष्यन्त
मध्यमपुरुषः आक्ष्येथाः/आशिष्येथाः आक्ष्याथाम्/आशिष्याथाम् आक्ष्यध्वम्/आशिष्यध्वम्
उत्तमपुरुषः आक्ष्ये/आशिष्ये आक्ष्यावहि/आशिष्यावहि आक्ष्यामहि/आशिष्यामहि
उभयपदी

 

परस्मैपदी
लट् लकार: (वर्तमान काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः सुनोति सुनुतः सुन्वन्ति
मध्यमपुरुषः सुनोषि सुनुथः सुनुथ
उत्तमपुरुषः सुनोमि सुन्वः/सुनुवः सुन्मः/सुनुमः

 

लिट् लकार: 
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः सुषाव सुषुवतुः सुषुवुः
मध्यमपुरुषः सुषविथ/सुषोथ सुषुवथुः सुषुव
उत्तमपुरुषः सुषाव/सुषव सुषुविव सुषुविम

 

लुट् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः सोता सोतारौ सोतारः
मध्यमपुरुषः सोतासि सोतास्थः सोतास्थ
उत्तमपुरुषः सोतास्मि सोतास्वः सोतास्मः

 

लृट् लकार: (भविष्यत् काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः सोष्यति सोष्यतः सोष्यन्ति
मध्यमपुरुषः सोष्यसि सोष्यथः सोष्यथ
उत्तमपुरुषः सोष्यामि सोष्यावः सोष्यामः

 

लोट् लकार: (आज्ञा)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः सुनोतु/ सुनुतात् सुनुताम् सुन्वन्तु
मध्यमपुरुषः सुनु/ सुनुतात् सुनुतम् सुनुत
उत्तमपुरुषः सुनवानि सुनवाव सुनवाम

 

लङ् लकार: (भूत काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः असुनोत् असुनुताम् असुन्वन्
मध्यमपुरुषः असुनोः असुनुतम् असुनुत
उत्तमपुरुषः असुनवम् असुनुव/असुन्व असुनुम/असुन्म

 

लिङ् लकार: (विधिलिङ्)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः सुनुयात् सुनुयाताम् सुनुयुः
मध्यमपुरुषः सुनुयाः सुनुयातम् सुनुयात
उत्तमपुरुषः सुनुयाम् सुनुयाव सुनुयाम

 

लिङ् लकार:(आशीर्लिङ्)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः सूयात् सूयास्ताम् सूयासुः
मध्यमपुरुषः सूयाः सूयास्तम् सूयास्त
उत्तमपुरुषः सूयासम् सूयास्व सूयास्म

 

लुङ् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः असावीत् असाविष्टाम् असाविषुः
मध्यमपुरुषः असावीः असाविष्टम् असाविष्ट
उत्तमपुरुषः असाविषम् असाविष्व असाविष्म

 

लृङ् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः असोष्यत् असोष्यताम् असोष्यन्
मध्यमपुरुषः असोष्यः असोष्यतम् असोष्यत
उत्तमपुरुषः असोष्यम् असोष्याव असोष्याम

 

आत्मनेपदी
लट् लकार: (वर्तमान काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः सुनुते सुन्वाते सुन्वते
मध्यमपुरुषः सुनुषे सुन्वाथे सुनुध्वे
उत्तमपुरुषः सुन्वे सुन्वहे/सुनुवहे सुन्महे/सुनुमहे

 

लिट् लकार: 
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः सुषुवे सुषुवाते सुषुविरे
मध्यमपुरुषः सुषुविषे सुषुवाथे सुषुविढ्वे/सुषुविध्वे
उत्तमपुरुषः सुषुवे सुषुविवहे सुषुविमहे

 

लुट् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः सोता सोतारौ सोतारः
मध्यमपुरुषः सोतासे सोतासाथे सोताध्वे
उत्तमपुरुषः सोताहे सोतास्वहे सोतास्महे

 

लृट् लकार: (भविष्यत् काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः सोष्यते सोष्येते सोष्यन्ते
मध्यमपुरुषः सोष्यसे सोष्येथे सोष्यध्वे
उत्तमपुरुषः सोष्ये सोष्यावहे सोष्यामहे

 

लोट् लकार: (आज्ञा)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः सुनुताम् सुन्वाताम् सुन्वताम्
मध्यमपुरुषः सुनुष्व सुन्वाथाम् सुनुध्वम्
उत्तमपुरुषः सुनवै सुनवावहै सुनवामहै

 

लङ् लकार: (भूत काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः असुनुत असुन्वाताम् असुन्वत
मध्यमपुरुषः असुनुथाः असुन्वाथाम् असुनुध्वम्
उत्तमपुरुषः असुन्वि असुन्वहि/असुनुवहि असुन्महि/असुनुमहि

 

लिङ् लकार: (विधिलिङ्)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः सुन्वीत सुन्वीयाताम् सुन्वीरन्
मध्यमपुरुषः सुन्वीथाः सुन्वीयाथाम् सुन्वीध्वम्
उत्तमपुरुषः सुन्वीय सुन्वीवहि सुन्वीमहि

 

लिङ् लकार: (आशीर्लिङ्)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः सोषीष्ट सोषीयास्ताम् सोषीरन्
मध्यमपुरुषः सोषीष्ठाः सोषीयास्थाम् सोषीढ्वम्
उत्तमपुरुषः सोषीय सोषीवहि सोषीमहि

 

लुङ् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः असोष्ट असोषाताम् असोषत
मध्यमपुरुषः असोष्ठाः असोषाथाम् असोढ्वम्
उत्तमपुरुषः असोषि असोष्वहि असोष्महि

 

लृङ् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः असोष्यत असोष्येताम् असोष्यन्त
मध्यमपुरुषः असोष्यथाः असोष्येथाम् असोष्यध्वम्
उत्तमपुरुषः असोष्ये असोष्यावहि असोष्यामहि