नपुंसकलिङ्गम्

अजन्त

फलम्
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा फलम् फले फलानि
द्वितीया फलम् फले फलानि
तृतीया फलेन फलाभ्याम् फलैः
चतुर्थी फलाय फलाभ्याम् फलेभ्यः
पञ्चमी फलात् फलाभ्याम् फलेभ्यः
षष्ठी फलस्य फलयोः फलानाम्
सप्तमी फले फलयोः फलेषु
सम्बोधन हे फलम् ! हे फले ! हे फलानि !

(फलम्‌वत्- आसनम्, अग्रम्, अनृृतम्, अन्धम्, अन्नम्, अन्यतरम्, अन्यतमम्, अमरम्, इन्द्रियम्, उत्थानम्, उदरम्, उद्यानम्, उदकम्, ऋणम्, कनकम्, कलत्रम्, कारणम्, केयूरम्, क्षात्रम्, खाद्यम्, गगनम्, गद्यम्, गीतम्, गृहम्, गोत्रम्, घृतम्, चरित्रम्, चित्रम्, चिबुकम्, छत्रम्, जलम्, ज्ञानम्, तीर्थम्, दलम्, दिनम्, दुःखम्, द्वारम्, धनम्, नगरम्, निधनम्, नेत्रम्,पद्यम्, पात्रम्, पुष्पम्, पुस्तकम्, प्रधानम्, बलम्, भयम्, भव्यम्, भाग्यम्, भूषणम्, मित्रम्, मुखम्, मूल्यम्, यन्त्रम्, युद्धम्, रत्नम्, रहस्यम्, रूपम्, लवणम्, लावण्यम्, वनम्, वस्त्रम्, शयनम्, शरणम्, शरीरम्, शासनम्, श्रोत्रम्, सत्यम्, साधनम्, सुखम्)

छत्रम्
एकवचनम्
(Singular)
द्विवचनम्
(Dual)
बहुवचनम् (Plural)
प्रथमा
(nominative)
छत्रम्
(an umbrella)
छत्रे
(two umbrellas)
छत्राणि (umbrellas)
द्वितीया
(accusative)
छत्रम्
(to an umbrella)
छत्रे
(to two umbrellas)
छत्राणि
(to umbrellas)
तृतीया (instrumental) छत्रेण
(by/with an umbrella)
छत्राभ्याम्
(by/with two umbrellas)
छत्रैः
(by/with umbrellas)
चतुर्थी
(dative)
छत्राय
(for an umbrella)
छत्राभ्याम्
(for two umbrellas)
छत्रेभ्यः
(for umbrellas)
पञ्चमी
(ablative)
छत्रात्/द्
(from an umbrella)
छत्राभ्याम्
(from two umbrellas)
छत्रेभ्यः
(from umbrellas)
षष्ठी
(genitive)
छत्रस्य
(of an umbrella)
छत्रयोः
(of two umbrellas)
छत्राणाम्
(of umbrellas)
सप्तमी
(locative)
छत्रे
(in/on an umbrella)
छत्रयोः
(in/on two umbrellas)
छत्रेषु
(in/on umbrellas)
सम्बोधन
(vocative)
 हे छत्र !
(Hey an umbrella)
हे छत्रे !
(Hey two umbrellas)
हे छत्राणि !
(Hey umbrellas)
सर्वम्
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा सर्वम् सर्वे सर्वाणि
द्वितीया सर्वम् सर्वे सर्वाणि
तृतीया सर्वेण सर्वाभ्याम् सर्वैः
चतुर्थी सर्वस्मै सर्वाभ्याम् सर्वेभ्यः
पञ्चमी सर्वस्मात् सर्वाभ्याम् सर्वेभ्यः
षष्ठी सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषाम्
सप्तमी सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु
सम्बोधन हे सर्व ! हे सर्वौ ! हे सर्वे !
हृदयम्
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा हृदयम्/हृत् हृदये/हृदी हृदयानि/हृन्दि
द्वितीया हृदयम्/हृत् हृदये/हृदी हृदयानि/हृन्दि
तृतीया हृदयेन/हृदा हृदयाभ्याम्/हृद्भ्याम् हृदयैः/हृद्‌भिः
चतुर्थी हृदयाय/हृदे हृदयाभ्याम्/हृद्भ्याम् हृदयेभ्यः/हृद्भ्यः
पञ्चमी हृदयात्/हृदः हृदयाभ्याम्/हृद्भ्याम् हृदयेभ्यः/हृद्भ्यः
षष्ठी हृदयस्य/हृदः हृदययोः/हृदोः हृदयानाम्/हृदाम्
सप्तमी हृदये/हृदि हृदययोः/हृदोः हृदयेषु/हृत्सु
सम्बोधन हे हृदय/ हृत् ! हे हृदये/हृदी ! हे हृदयानि/हृन्दि !
श्रीपा
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा श्रीपाम् श्रीपो श्रीपानि
द्वितीया श्रीपाम् श्रीपो श्रीपानि
तृतीया श्रीपोन श्रीपाभ्याम् श्रीपौः
चतुर्थी श्रीपाय श्रीपाभ्याम् श्रीपोभ्यः
पञ्चमी श्रीपात् श्रीपाभ्याम् श्रीपोभ्यः
षष्ठी श्रीपास्य श्रीपायोः श्रीपानाम्
सप्तमी श्रीपो श्रीपायोः श्रीपोसु
सम्बोधन हे श्रीपाम् ! हे श्रीपो ! हे श्रीपानि !
वारि
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा वारि वारिणी वारीणि
द्वितीया वारि वारिणी वारीणि
तृतीया वारिणा वारिभ्याम् वारिभिः
चतुर्थी वारिणे वारिभ्याम् वारिभ्यः
पञ्चमी वारिणः वारिभ्याम् वारिभ्यः
षष्ठी वारिणः वारिणोः वारीणाम्
सप्तमी वारिणि वारिणोः वारिषु
सम्बोधन हे वारि/वारे ! हे वारिणी ! हे वारीणि !

(वारिवत्- दधि)

मधु
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा मधु मधुनी मधूनि
द्वितीया मधु मधुनी मधूनि
तृतीया मधुना मधुभ्याम् मधुभिः
चतुर्थी मधुने मधुभ्याम् मधुभ्यः
पञ्चमी मधुनः मधुभ्याम् मधुभ्यः
षष्ठी मधुनः मधुनोः मधूनाम्
सप्तमी मधुनि मधुनोः मधुषु
सम्बोधन हे मधो ! हे मधु ! हे मधूनि !

(मधुवत्- कटु, जानु, तालु, पटु, बाहु, मृदु, लघु)

धातृ
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा धाता धातारौ धातारः
द्वितीया धातारम् दातारौ धातॄन्
तृतीया धात्रा धातृभ्याम् धातृभिः
चतुर्थी धात्रे धातृभ्याम् धातृभ्यः
पञ्चमी धातुः धातृभ्याम् धातृभ्यः
षष्ठी धातुः धात्रोः धातॄणाम्
सप्तमी धातरि धात्रोः धातृषु
सम्बोधन हे धाता ! हे धातारौ ! हे धातारः !
प्रद्यो
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा प्रद्यु प्रद्युनी प्रद्यूनि
द्वितीया प्रद्यु प्रद्युनी प्रद्यूनि
तृतीया प्रद्युना प्रद्युभ्याम् प्रद्युभिः
चतुर्थी प्रद्युने प्रद्युभ्याम् प्रद्युभ्यः
पञ्चमी प्रद्युनः प्रद्युभ्याम् प्रद्युभ्यः
षष्ठी प्रद्युनः प्रद्युनोः प्रद्यूनाम्
सप्तमी प्रद्युनि प्रद्युनोः प्रद्युषु
सम्बोधन हे प्रद्यो/प्रद्यु ! हे प्रद्युनी ! हे प्रद्यूनि !
सुनौ
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा सुनु सुनुनी सुनूनि
द्वितीया सुनु सुनुनी सुनूनि
तृतीया सुनुना सुनुभ्याम् सुनुभिः
चतुर्थी सुनुने सुनुभ्याम् सुनुभ्यः
पञ्चमी सुनुनः सुनुभ्याम् सुनुभ्यः
षष्ठी सुनुनः सुनुनोः सुनूनाम्
सप्तमी सुनुनि सुनुनोः सुनुषु
सम्बोधन हे सुनो/ सुनु ! हे सुनुनी ! हे सुनूनि !

हलन्त

ऊर्ज्
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा ऊर्क्/ऊर्ग् ऊर्जी ऊर्न्जि
द्वितीया ऊर्क्/ऊर्ग् ऊर्जी ऊर्न्जि
तृतीया ऊर्जा ऊर्ग्भ्याम् ऊर्ग्भिः
चतुर्थी ऊर्जे ऊर्ग्भ्याम् ऊर्ग्भ्यः
पञ्चमी ऊर्जः ऊर्ग्भ्याम् ऊर्ग्भ्यः
षष्ठी ऊर्जः ऊर्जोः ऊर्जाम्
सप्तमी ऊर्जि ऊर्जोः ऊर्क्षु
सम्बोधन हे ऊर्क्/ऊर्ग् ! हे ऊर्जी ! हे ऊर्न्जि !
सुवाच्
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा सुवाक्/ सुवाग् सुवाची सुवाञ्चि
द्वितीया सुवाक्/ सुवाग् सुवाची सुवाञ्चि
तृतीया सुवाचा सुवाग्भ्याम् सुवाग्भिः
चतुर्थी सुवाचे सुवाग्भ्याम् सुवाग्भ्यः
पञ्चमी सुवाचः सुवाग्भ्याम् सुवाग्भ्यः
षष्ठी सुवाचः सुवाचोः सुवाचाम्
सप्तमी सुवाचि सुवाचोः सुवाक्षु
सम्बोधन हे सुवाच्/ सुवाग् ! हे सुवाची ! हे सुवाञ्चि !
जगत्
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा जगत् जगती जगन्ति
द्वितीया जगत् जगती जगन्ति
तृतीया जगता जगद्भ्याम् जगद्‌भिः
चतुर्थी जगते जगद्भ्याम् जगद्भ्यः
पञ्चमी जगतः जगद्भ्याम् जगद्भ्यः
षष्ठी जगतः जगतोः जगताम्
सप्तमी जगति जगतोः जगत्सु
सम्बोधन हे जगत् ! हे जगती ! हे जगन्ति !
अहन्
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा अहः अह्नी/ अहनी अहानि
द्वितीया अहः अह्नी/ अहनी अहानि
तृतीया अह्ना अहोभ्याम् अहोभिः
चतुर्थी अह्ने अहोभ्याम् अहोभ्यः
पञ्चमी अह्नः अहोभ्याम् अहोभ्यः
षष्ठी अह्नः अह्नोः अह्नाम्
सप्तमी अह्नि/अहनि अह्नोः अहःसु/अहस्सु
सम्बोधन हे अहः/अह ! हे अह्नी/ अहनी ! हे अहानि !
तादृश्
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा तादृक् तादृशी तादृंशि
द्वितीया तादृक् तादृशी तादृंशि
तृतीया तादृशा तादृग्भ्याम् तादृग्भिः
चतुर्थी तादृशे तादृग्भ्याम् तादृग्भ्यः
पञ्चमी तादृशः तादृग्भ्याम् तादृग्भ्यः
षष्ठी तादृशः तादृशोः तादृषाम्
सप्तमी तादृशि तादृशोः तादृक्षु
सम्बोधन हे तादृक् ! हे तादृशी ! हे तादृंशि !

(तादृश्‌वत् यादृश्, एतादृश्, कीदृश्, स्पृश्)

धनुष्
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा धनुः धनुषी धनूंषि
द्वितीया धनुः धनुषी धनूंषि
तृतीया धनुषा धनुर्भ्याम् धनुर्भिः
चतुर्थी धनुषे धनुर्भ्याम् धनुर्भ्यः
पञ्चमी धनुषः धनुर्भ्याम् धनुर्भ्यः
षष्ठी धनुषः धनुषोः धनुषाम्
सप्तमी धनुषि धनुषोः धनुष्षु
सम्बोधन हे धनुः ! हे धनुषी ! हे धनूंषि !
मनस्
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा मनः मनसी मनांसि
द्वितीया मनः मनसी मनांसि
तृतीया मनसा मनोभ्याम् मनोभिः
चतुर्थी मनसे मनोभ्याम् मनोभ्यः
पञ्चमी मनसः मनोभ्याम् मनोभ्यः
षष्ठी मनसः मनसोः मनसाम्
सप्तमी मनसि मनसोः मनस्सु
सम्बोधन हे मनः ! हे मनसी ! हे मनांसि !
यद्
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा यत् ये यानि
द्वितीया यत् ये यानि
तृतीया येन याभ्याम् यैः
चतुर्थी यस्मै याभ्याम् येभ्यः
पञ्चमी यस्मात् याभ्याम् येभ्यः
षष्ठी यस्य ययोः येषाम्
सप्तमी यस्मिन् ययोः येषु
सम्बोधन 0 0 0
एतद्
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा एतत्/ एतद् एते एतानि
द्वितीया एतत्/एतद् एनत्/ एनद् एते/ एने एतानि/ एनानि
तृतीया एतेन/ एनेन एताभ्याम् एतैः
चतुर्थी एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः
पञ्चमी एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः
षष्ठी एतस्य एतयोः/ एनयोः एतेषाम्
सप्तमी एतस्मिन् एतयोः/ एनयोः एतेषु
सम्बोधन 0 0 0
तद्
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा तत् ते तानि
द्वितीया तत् ते तानि
तृतीया तेन ताभ्याम् तैः
चतुर्थी तस्मै ताभ्याम् तेभ्यः
पञ्चमी तस्मात् ताभ्याम् तेभ्यः
षष्ठी तस्त तयोः तेषाम्
सप्तमी तस्मिन् तयोः तेषु
सम्बोधन 0 0 0
इदम्
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा इदम् इमे इमानि
द्वितीया इदम्/एनम् इमे/एने इमानि/एनानि
तृतीया अनेन/एनेन आभ्याम् एभिः
चतुर्थी अस्मै आभ्याम् एभ्यः
पञ्चमी अस्मात् आभ्याम् एभ्यः
षष्ठी अस्य अनयोः/एनयोः एषाम्
सप्तमी अस्मिन् अनयोः/एनयोः एषु
सम्बोधन 0 0 0
किम्
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा किम् के कानि
द्वितीया किम् के कानि
तृतीया केन काभ्याम् कैः
चतुर्थी कस्मै काभ्याम् केभ्यः
पञ्चमी कस्मात् काभ्याम् केभ्यः
षष्ठी कस्य कयोः केषाम्
सप्तमी कस्मिन् कयोः केषु
सम्बोधन 0 0 0
गच्छत्
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा गच्छत्/द् गच्छती गच्छन्ति
द्वितीया गच्छत्/द् गच्छती गच्छन्ति
तृतीया गच्छता गच्छद्भ्याम् गच्छद्‌भिः
चतुर्थी गच्छते गच्छद्भ्याम् गच्छद्भ्यः
पञ्चमी गच्छतः गच्छद्भ्याम् गच्छद्भ्यः
षष्ठी गच्छतः गच्छतोः गच्छताम्
सप्तमी गच्छति गच्छतोः गच्छत्सु
सम्बोधन हे गच्छत्/द् ! हे गच्छन्तौ ! हे गच्छन्ति !
गतवत्
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा गतवत्/द् गतवती गतवन्ति
द्वितीया गतवत्/द् गतवती गतवन्ति
तृतीया गतवता गतवद्भ्याम् गतवद्‌भिः
चतुर्थी गतवते गतवद्भ्याम् गतवद्भ्यः
पञ्चमी गतवतः गतवद्भ्याम् गतवद्भ्यः
षष्ठी गतवतः गतवतोः गतवताम्
सप्तमी गतवति गतवतोः गतवत्सु
सम्बोधन हे गतवत्/द् ! हे गतवती ! हे गतवन्ति !
गत
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा गतम् गते गतानि
द्वितीया गतम् गते गतानि
तृतीया गतेन गताभ्याम् गतैः
चतुर्थी गताय गताभ्याम् गतेभ्यः
पञ्चमी गतात्/द् गताभ्याम् गतेभ्यः
षष्ठी गतस्य गतयोः गतानाम्
सप्तमी गते गतयोः गतेषु
सम्बोधन हे गत ! हे गते ! हे गतानि !