पुंल्लिङ्गम्

अजन्त

राम
एकवचनम् (Singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (Plural)
प्रथमा रामः रामौ रामाः
द्वितीया रामम् रामौ रामान्
तृतीया रामेण रामाभ्याम् रामैः
चतुर्थी रामाय रामाभ्याम् रामेभ्यः
पञ्चमी रामात् रामाभ्याम् रामेभ्यः
षष्ठी रामस्य रामयोः रामाणाम्
सप्तमी रामे रामयोः रामेषु
सम्बोधन हे राम ! हे रामौ ! हे रामाः !

(रामवत्- अधरः, अध्यापकः, अनलः, अभिमानः, अश्वः, असुरः, आम्रः, इन्द्रः, ईश्वरः, उत्तरः, उत्सवः, ऋषभः, एकान्तः, कर्णधारः, कृष्णः, क्रोधः, क्षत्रियः, खगः, गजः, गणेशः, गोपालः, गोविन्दः, घटः, चन्द्रः, चरमः, चौरः, छात्रः, जनः, जनकः, ज्वरः, टङ्कः, तण्डुलः, तृतीयः, दक्षिणः, दासः, दिवसः, दीपकः, देवः, देहः, द्वितीयः, धनेशः, ध्रुवः, नरः, पर्वतः, पवनः, पितृव्यः, प्रथमः, प्रश्न:, फाल्गुन:, बालकः, बिडालः, ब्राह्मणः, भक्तः, भ्रमः, मनोहरः, मुकुन्दः, मूषकः, यज्ञः, रजकः, रमेशः, रोगः, लोकः, वल्लभः, विद्यालयः, विनोदः, विवाहः, विशुद्धः वृक्षः, शशिधरः, शिवः, शिष्यः, शुकः, शूद्रः, शेषः, षडाननः, संशयः, सर्पः, समयः, सागरः, सिंहः, सुरः, सूर्यः, हस्तः, हिमालयः)

बालक
एकवचनम् (Singular) द्विवचनम्
(Dual)
बहुवचनम्
(Plural)
प्रथमा (nominative) बालकः
(a boy)
बालकौ
(two boys)
बालकाः
(boys)
द्वितीया
(accusative)
बालकम्
(to a boy)
बालकौ
(to two boys)
बालकान्
(to boys)
तृतीया
(instrumental)
बालकेन
(by/with a boy)
बालकाभ्याम्
(by/with two boys)
बालकैः
(by/with boys)
चतुर्थी
(dative)
बालकाय
(for a boy)
बालकाभ्याम्
(for two boys)
बालकेभ्यः
(for boys)
पञ्चमी
(ablative)
बालकात्/द्
(from a boy)
बालकाभ्याम्
(from two boys)
बालकेभ्यः
(from boys)
षष्ठी
(genitive)
बालकस्य
(of a boy)
बालकयोः
(of two boys)
बालकानाम्
(of boys)
सप्तमी
(locative)
बालके
(in/on a boy)
बालकयोः
(in/on two boys)
बालकेषु
(in/on boys)
सम्बोधन
(vocative)
हे बालक !
(hey a boy)
हे बालकौ !
(hey two boys)
हे बालकाः !
(hey boys)
सर्व
एकवचनम् (Singular) द्विवचनम् (Dual) बहुवचनम् (Plural)
प्रथमा सर्वः सर्वौ सर्वे
द्वितीया सर्वम् सर्वौ सर्वान्
तृतीया सर्वेण सर्वाभ्याम् सर्वैः
चतुर्थी सर्वस्मै सर्वाभ्याम् सर्वेभ्यः
पञ्चमी सर्वस्मात्/द् सर्वाभ्याम् सर्वेभ्यः
षष्ठी सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषाम्
सप्तमी सर्वस्मिन्‌ सर्वयोः सर्वेषु
सम्बोधन X x x

(सर्ववत्- अन्य, अन्यतर, इतर, डतर, डतम, विश्व)

स्व
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा स्वः स्वौ स्वे/स्वाः
द्वितीया स्वम् स्वौ स्वान्
तृतीया स्वेण स्वाभ्याम् स्वैः
चतुर्थी स्वस्मै स्वाभ्याम् स्वेभ्यः
पञ्चमी स्वस्मात्/स्वात् स्वाभ्याम् स्वेभ्यः
षष्ठी स्वस्य स्वयोः स्वेषाम्
सप्तमी स्वस्मिन्/स्वे स्वयोः स्वेषु
सम्बोधन x x x

(स्ववत्- पूर्व, पर, अपर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अधर))

विश्वपा
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा विश्वपाः विश्वपौ विश्वपाः
द्वितीया विश्वपाम् विश्वपौ विश्वपः
तृतीया विश्वपा विश्वपाभ्याम् विश्वपाभिः
चतुर्थी विश्वपे विश्वपाभ्याम् विश्वपाभ्यः
पञ्चमी विश्वपः विश्वपाभ्याम् विश्वपाभ्यः
षष्ठी विश्वपः विश्वपोः विश्वपाम्
सप्तमी विश्वपि विश्वपोः विश्वपासु
सम्बोधन हे विश्वपाः ! हे विश्वपौ ! हे विश्वपाः !

विश्वपावत्- गोपा, सोमपा, बलदा, धूम्रपा, श‌ंखध्मा)

हरि
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा हरिः हरी हरयः
द्वितीया हरिम् हरी हरीन्
तृतीया हरिणा हरिभ्याम् हरिभिः
चतुर्थी हरये हरिभ्याम् हरिभ्यः
पञ्चमी हरेः हरिभ्याम् हरिभ्यः
षष्ठी हरेः हर्योः हरीणाम्
सप्तमी हरौ हर्योः हरिषु
सम्बोधन हे हरे ! हे हरी ! हे हरयः !

(हरिवत्– अग्निः, अद्रिः, अहिः, अरिः, अलिः, अवधिः, अतिथिः, अरिः, ऋषिः, उपाधिः, ग्रन्थिः, जलधिः, कान्तिः, केलिः, कृमिः, कपिः, कलिः, कविः, कुक्षिः, गिरिः, दुन्दुभिः, निधिः, ध्वनिः, नाभिः, परिधिः, पाणिः, प्रविधिः, बलिः, भूपतिः, मरिचिः, मुनिः, मुरारिः, यतिः, रविः, रश्मिः, राशिः, वनस्पतिः, विधिः, व्याधिः, सन्धिः, समाधिः, सारथिः, सूचिः, हेमाद्रि,)

पति
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा पतिः पती पतयः
द्वितीया पतिम् पती पतीन्
तृतीया पत्या पतिभ्याम् पतिभिः
चतुर्थी पत्ये पतिभ्याम् पतिभ्यः
पञ्चमी पत्युः पतिभ्याम् पतिभ्यः
षष्ठी पत्युः पत्योः पतीनाम्
सप्तमी पत्यौ पत्योः पतिषु
सम्बोधन हे पते ! हे पती ! हे पतयः !
सखि
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा सखा सखायौ सखायः
द्वितीया सखायम् सखायौ सखीन्
तृतीया सख्या सखिभ्याम् सखिभिः
चतुर्थी सख्ये सखिभ्याम् सखिभ्यः
पञ्चमी सख्युः सखिभ्याम् सखिभ्यः
षष्ठी सखौ सख्योः सखीनाम्
सप्तमी सख्योः सख्योः सखिषु
सम्बोधन हे सखे ! हे सखायौ ! हे सखायः !
सुखी
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा सुखीः सुख्यौ सुख्यः
द्वितीया सुख्यम् सुख्यौ सुख्यः
तृतीया सुख्या सुखीभ्याम् सुखीभिः
चतुर्थी सुख्ये सुखीभ्याम् सुखीभ्यः
पञ्चमी सुख्युः सुखीभ्याम् सुखीभ्यः
षष्ठी सुख्युः सुख्योः सुख्याम्
सप्तमी सुख्यि सुख्योः सुखीषु
सम्बोधन हे सुखीः ! हे सुख्यौ ! हे सुख्यः !
सुधी
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा सुधीः सुधियौ सुधियः
द्वितीया सुधियम् सुधियौ सुधियः
तृतीया सुधिया सुधीभ्याम् सुधीभिः
चतुर्थी सुधिये सुधीभ्याम् सुधीभ्यः
पञ्चमी सुधियः सुधीभ्याम् सुधीभ्यः
षष्ठी सुधियः सुधियोः सुधियाम्
सप्तमी सुधियि सुधियोः सुधीषु
सम्बोधन हे सुधीः हे सुधियौ हे सुधियः

(सुधीवत्- नी, हतधी, मन्दधी, शुद्धधी)

भानु
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा भानुः भानू भानवः
द्वितीया भानुम् भानू भानून्
तृतीया भानुना भानुभ्याम् भानुभिः
चतुर्थी भानवे भानुभ्याम् भानुभ्यः
पञ्चमी भानोः भानुभ्याम् भानुभ्यः
षष्ठी भानोः भान्वोः भानूनाम्
सप्तमी भानौ भान्वोः भानुषु
सम्बोधन हे भानो ! हे भानू ! हे भानवः !

(भानुवत्अंशु, अणु, इक्षु, इन्दु, उरु, ऋतु, केतु, कृपालु, गुरु, जन्तु, जिष्णु, तरु, धातु, परशुः, पलाण्डु, पशु, प्रभु, बन्धु, बाहु, बिन्दु, मनु, मृत्यु, मृदु, राहु, रिपु, वायु, विधु, विभु, विष्णु, वेणु, शत्रु, शम्भु, शिशु, साधु, सुधांशु, सेतु, हेतु)

स्वभू
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा स्वभूः स्वभुवौ स्वभुवः
द्वितीया स्वभुवम् स्वभुवौ स्वभुवः
तृतीया स्वभुवा स्वभूभ्याम् स्वभूभिः
चतुर्थी स्वभुवे स्वभूभ्याम् स्वभूभ्यः
पञ्चमी स्वभुवः स्वभूभ्याम् स्वभूभ्यः
षष्ठी स्वभुवः स्वभुवोः स्वभुवाम्
सप्तमी स्वभुविः स्वभुवोः स्वभूषु
सम्बोधन हे स्वभूः ! हे स्वभुवौ ! हे स्वभुवः !

(स्वभूवत्– स्वयम्भू, अधिभू, जितभू, मनोभू)

पितृ
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा पिता पितरौ पितरः
द्वितीया पितरम् पितरौ पितॄन्
तृतीया पित्रा पितृभ्याम् पितृभिः
चतुर्थी पित्रे पितृभ्याम् पितृभ्यः
पञ्चमी पितुः पितृभ्याम् पितृभ्यः
षष्ठी पितुः पित्रोः पितॄणाम्
सप्तमी पितरि पित्रोः पितृषु
सम्बोधन हे पितः ! हे पितरौ ! हे पितरः !

[पितृवत्–  भ्रातृ, जामातृ (ज्वाइँ), देवृ (देवर), नृ ]

दातृ
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा दाता दातारौ दातारः
द्वितीया दातारम् दातारौ दातॄन्
तृतीया दात्रा दातृभ्याम् दातृभिः
चतुर्थी दात्रे दातृभ्याम् दातृभ्यः
पञ्चमी दातुः दातृभ्याम् दातृभ्यः
षष्ठी दातुः दात्रोः दातॄणाम्
सप्तमी दातरि दात्रोः दातृषु
सम्बोधन हे दातः ! हे दातारौ ! हे दातारः !
[दातृवत्कर्तृ, वक्तृ, धातृ, नेतृ, श्रोतृ, गन्तृ, नप्तृ (नाति), सवितृ, अभियन्तृ (इन्जिनीयर) ज्ञातृ, होतृ, कवयितृ, भर्तृ, हर्तृ ]
गम्लृ
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा गमा गमलौ गमलः
द्वितीया गमलम् गमलौ गमॡ
तृतीया गम्ला गम्लृभ्याम् गम्लृभिः
चतुर्थी गम्ले गम्लृभ्याम् गम्लृभ्यः
पञ्चमी गमुल् गम्लृभ्याम् गम्लृभ्यः
षष्ठी गमुल् गम्लोः गमॄणाम्
सप्तमी गमलि गम्लोः हे गम्लृषु !
सम्बोधन हे गमल् ! हे गमलौ ! हे गमलः !
रै
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा राः रायौ रायः
द्वितीया रायम् रायौ रायः
तृतीया राया राभ्याम् राभिः
चतुर्थी राये राभ्याम् राभ्यः
पञ्चमी रायः राभ्याम् राभ्यः
षष्ठी रायः रायोः रायाम्
सप्तमी रायि रायोः रासु
सम्बोधन हे राः ! हे रायौ ! हे रायः !
गो
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा गौः गावौ गावः
द्वितीया गाम् गावौ गाः
तृतीया गवा गोभ्याम् गोभिः
चतुर्थी गवे गोभ्याम् गोभ्यः
पञ्चमी गोः गोभ्याम् गोभ्यः
षष्ठी गोः गवोः गवाम्
सप्तमी गवि गवोः गोषु
सम्बोधन हे गौः ! हे गावौ ! हे गावः !

(गोवत्–  )

ग्लौ
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा ग्लौः ग्लावौ ग्लावः
द्वितीया ग्लावम् ग्लावौ ग्लावः
तृतीया ग्लावा ग्लौभ्याम् ग्लौभिः
चतुर्थी ग्लावे ग्लौभ्याम् ग्लौभ्यः
पञ्चमी ग्लावः ग्लौभ्याम् ग्लौभ्यः
षष्ठी ग्लावः ग्लावोः ग्लावाम्
सप्तमी ग्लावि ग्लावोः ग्लौषु
सम्बोधन हे ग्लौः ! हे ग्लावौ ! हे ग्लावः !

हलन्त

वणिज्
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा वणिक्/ग् वणिजौ वणिजः
द्वितीया वणिजम् वणिजौ वणिजः
तृतीया वणिजा वणिग्भ्याम् वणिग्भिः
चतुर्थी वणिजे वणिग्भ्याम् वणिग्भ्यः
पञ्चमी वणिजः वणिग्भ्याम् वणिग्भ्यः
षष्ठी वणिजः वणिजोः वणिजाम्
सप्तमी वणिजि वणिजोः वणिक्षु
सम्बोधन हे वणिक् ! हे वणिजौ ! हे वणिजः !
राज्
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा राट्/राड् राजौ राजः
द्वितीया राजम् राजौ राजः
तृतीया राजा राड्भ्याम् राड्भिः
चतुर्थी राजे राड्भ्याम् राड्भ्यः
पञ्चमी राजः राड्भ्याम् राड्भ्यः
षष्ठी राजः राजोः राजाम्
सप्तमी राजि राजोः राट्त्सु
सम्बोधन हे राट्/राड् ! हे राजौ ! हे राजः !
विभ्राट्
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा विभ्राट्/विभ्राड् विभ्राटौ विभ्राटः
द्वितीया विभ्राटम् विभ्राटौ विभ्राटः
तृतीया विभ्राटा विभ्राड्भ्याम् विभ्राड्भिः
चतुर्थी विभ्राटे विभ्राड्भ्याम् विभ्राड्भ्यः
पञ्चमी विभ्राटः विभ्राड्भ्याम् विभ्राड्भ्यः
षष्ठी विभ्राटः विभ्राटोः विभ्राटाम्
सप्तमी विभ्राटि विभ्राटोः विभ्राट्त्सु
सम्बोधन हे विभ्राट्/विभ्राड् हे विभ्राटौ ! हे विभ्राटः !
महत्
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा महान् महान्तौ महान्तः
द्वितीया महान्तम् महान्तौ महतः
तृतीया महता महद्भ्याम् महद्‌भिः
चतुर्थी महते महद्भ्याम् महद्भ्यः
पञ्चमी महतः महद्भ्याम् महद्भ्यः
षष्ठी महतः महतोः महताम्
सप्तमी महति महतोः महत्सु
सम्बोधन हे महन् ! हे महान्तौ ! हे महान्तः !
धनिन्
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा धनी धनिनौ धनिनः
द्वितीया धनिनम् धनिनौ धनिनः
तृतीया धनिना धनिभ्याम् धनिभिः
चतुर्थी धनिने धनिभ्याम् धनिभ्यः
पञ्चमी धनिनः धनिभ्याम् धनिभ्यः
षष्ठी धनिनः धनिनोः धनिनाम्
सप्तमी धनिनि धनिनोः धनिषु
सम्बोधन हे धनिन् ! हे धनिनौ ! हे धनिनः !

(धनिन्वत्अर्थिन्, आत्मघातिन्, एकाकिन्, कुटुम्बिन्, कुशलिन्, गुणिन्, ज्ञानिन्, मन्त्रिन्, पक्षिन्, पथिन्, चक्रवर्तिन्, मनीषिन्, मनोहारिन्, मेधाविन्, बलिन्, तपस्विन्, दूरदर्शिन्, द्वेषिन्, युवन्, रोगिन्, वैरिन्, स्थायिन्, स्वामिन्)

गिर्
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा गिरिः गिरी गिरयः
द्वितीया गिरिम् गिरी गिरीन्
तृतीया गिरिणा गिरिभ्याम् गिरिभिः
चतुर्थी गिरये गिरिभ्याम् गिरिभ्यः
पञ्चमी गिरेः गिरिभ्याम् गिरिभ्यः
षष्ठी गिरेः गिर्योः गिरीणाम्
सप्तमी गिरौ गिर्योः गिरिषु
सम्बोधन हे गिरे ! हे गिरी ! हे गिरयः !
सुदिव्
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा सुद्यौः सुदिवौ सुदिवः
द्वितीया सुदिवम् सुदिवौ सुदिवः
तृतीया सुदिवा सुद्युभ्याम् सुद्युभिः
चतुर्थी सुदिवे सुद्युभ्याम् सुद्युभ्यः
पञ्चमी सुदिवः सुद्युभ्याम् सुद्युभ्यः
षष्ठी सुदिवः सुदिवोः सुदिवाम्
सप्तमी सुदिवि सुदिवोः सुद्युषु
सम्बोधन हे सुद्यौ ! हे सुदिवौ ! हे सुदिवः !
तादृश्
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा तादृक्/तादृग् तादृशौ तादृशः
द्वितीया तादृशम् तादृशौ तादृशः
तृतीया तादृशा तादृग्भ्याम् तादृग्भिः
चतुर्थी तादृशे तादृग्भ्याम् तादृग्भ्यः
पञ्चमी तादृशः तादृग्भ्याम् तादृग्भ्यः
षष्ठी तादृशः तादृशोः तादृषाम्
सप्तमी तादृशि तादृशोः तादृक्षु
सम्बोधन हे तादृक्/तादृग् ! हे तादृशौ ! हे तादृशः !

(एतादृश्‌वत् यादृश्, कीदृश्, स्पृश्)

रत्नमुष्
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा रत्नमुट्/ ड् रत्नमुषौ रत्नमुषः
द्वितीया रत्नमुषम् रत्नमुषौ रत्नमुषः
तृतीया रत्नमुषा रत्नमुड्भ्याम् रत्नमुड्भिः
चतुर्थी रत्नमुषे रत्नमुड्भ्याम् रत्नमुड्भ्यः
पञ्चमी रत्नमुषः रत्नमुड्भ्याम् रत्नमुड्भ्यः
षष्ठी रत्नमुषः रत्नमुषोः रत्नमुषाम्
सप्तमी रत्नमुषि रत्नमुषोः रत्नमुट्सु
सम्बोधन हे रत्नमुट्/ ड् ! हे रत्नमुषौ ! हे रत्नमुषः !
पुंस्
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा पुमान् पुमांसौ पुमांसः
द्वितीया पुमांसम् पुमांसौ पुंसः
तृतीया पुंसा पुम्भ्याम् पुम्भिः
चतुर्थी पुंसे पुम्भ्याम् पुम्भ्यः
पञ्चमी पुंसः पुम्भ्याम् पुम्भ्यः
षष्ठी पुंसः पुंसोः पुंसाम्
सप्तमी पुंसि पुंसोः पुम्सु
सम्बोधन हे पुमन् ! हे पुमांसौ ! हे पुमांसः !
विद्वस्
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा विद्वान् विद्वांसौ विद्वांसः
द्वितीया विद्वांसम् विद्वांसौ विदुषः
तृतीया विदुषा विद्वद्भ्याम् विद्वद्भिः
चतुर्थी विदुषे विद्वद्भ्याम् विद्वद्भ्यः
पञ्चमी विदुषः विद्वद्भ्याम् विद्वद्भ्यः
षष्ठी विदुषः विदुषोः विदुषाम्
सप्तमी विदुषि विदुषोः विद्वत्सु
सम्बोधन हे विद्वन् ! हे विद्वांसौ ! हे विद्वांसः !
लिह्
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा लिट् लिहौ लिहः
द्वितीया लिहम् लिहौ लिहः
तृतीया लिहा लिड्भ्याम् लिड्भिः
चतुर्थी लिहे लिड्भ्याम् लिड्भ्यः
पञ्चमी लिहः लिड्भ्याम् लिड्भ्यः
षष्ठी लिहः लिहोः लिहाम्
सप्तमी लिहि लिहोः लिट्सु
सम्बोधन हे लिट् ! हे लिहौ ! हे लिहः !
यद्
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा यः यौ ये
द्वितीया यम् यौ यान्
तृतीया येन याभ्याम् यैः
चतुर्थी यस्मै याभ्याम् येभ्यः
पञ्चमी यस्मात् याभ्याम् येभ्यः
षष्ठी यस्य ययोः येषाम्
सप्तमी यस्मिन् ययोः येषु
सम्बोधन x x x
एतद्
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा एषः एतौ एते
द्वितीया एतम् एतौ एतान्
तृतीया एतेन एताभ्याम् एतैः
चतुर्थी एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः
पञ्चमी एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः
षष्ठी एतस्य एतयोः एतेषाम्
सप्तमी एतस्मिन् एतयोः एतेषु
सम्बोधन 0 0 0
तद्
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा सः तौ ते
द्वितीया तम् तौ तान्
तृतीया तेन ताभ्याम् तैः
चतुर्थी तस्मै ताभ्याम् तेभ्यः
पञ्चमी तस्मात् ताभ्याम् तेभ्यः
षष्ठी तस्य तयोः तेषाम्
सप्तमी तस्मिन् तयोः तेषु
सम्बोधन 0 0 0
इदम् (अयम्)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा अयम् इमौ इमे
द्वितीया इमम्/एनम् इमौ/एनौ इमान्
तृतीया अनेन/एनेन आभ्याम् एभिः
चतुर्थी अस्मै आभ्याम् एभ्यः
पञ्चमी अस्मात् आभ्याम् एभ्यः
षष्ठी अस्य अनयोः/एनयोः एषाम्
सप्तमी अस्मिन् अनयोः/एनयोः एषु
सम्बोधन 0 0 0
किम् (कः)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा कः कौ के
द्वितीया कम् कौ कान्
तृतीया केन काभ्याम् कैः
चतुर्थी कस्मै काभ्याम् केभ्यः
पञ्चमी कस्मात् काभ्याम् केभ्यः
षष्ठी कस्य कयोः केषाम्
सप्तमी कस्मिन् कयोः केषु
सम्बोधन 0 0 0
भवद्(भवान्)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा भवान् भवन्तौ भवन्तः
द्वितीया भवन्तम् भवन्तौ भवतः
तृतीया भवता भवद्भ्याम् भवद्‌भिः
चतुर्थी भवते भवद्भ्याम् भवद्भ्यः
पञ्चमी भवतः भवद्भ्याम् भवद्भ्यः
षष्ठी भवतः भवतोः भवताम्
सप्तमी भवति भवतोः भवत्सु
सम्बोधन हे भवान् ! हे भवन्तौ ! हे भवन्तः !
युष्मद् (त्वम्)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा त्वम् युवाम् यूयम्
द्वितीया त्वाम्/त्वा युवाम्/वाम् युष्मान्/युष्मावः
तृतीया त्वया युवाभ्याम् युष्माभिः
चतुर्थी तुभ्यम्/ते युवाभ्याम्/वाम् युष्मभ्यम्
पञ्चमी त्वत्/द् युवाभ्याम् युष्मत्
षष्ठी तव युवयोः/वाम् युष्माकम्
सप्तमी त्वयि युवयोः युष्मासु
सम्बोधन 0 0 0
अस्मद् (अहम्)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा अहम् आवाम् वयम्
द्वितीया माम्/ मा आवाम्/ नौ अस्मान्/अस्मानः
तृतीया मया आवाभ्याम् अस्माभिः
चतुर्थी मह्यम्/मे आवाभ्याम्/ नौ अस्मभ्यम्
पञ्चमी मत् आवाभ्याम् अस्मत्
षष्ठी मम आवयोः/ नौ अस्माकम्
सप्तमी मयि आवयोः अस्मासु
सम्बोधन x x x
गच्छन् (गच्छत्‌)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा गच्छन् गच्छन्तौ गच्छन्तः
द्वितीया गच्छन्तम् गच्छन्तौ गच्छन्तः
तृतीया गच्छता गच्छद्भ्याम् गच्छद्‌भिः
चतुर्थी गच्छते गच्छद्भ्याम् गच्छद्भ्यः
पञ्चमी गच्छतः गच्छद्भ्याम् गच्छद्भ्यः
षष्ठी गच्छतः गच्छतोः गच्छताम्
सप्तमी गच्छति गच्छतोः गच्छत्सु
सम्बोधन हे गच्छन् ! हे गच्छन्तौ ! हे गच्छतः !

(गच्छत्‌वत् इच्छत्, कुर्वत्, धावत्)

गतवान्
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा गतवान् गतवन्तौ गतवन्तः
द्वितीया गतवन्तम् गतवन्तौ गतवतः
तृतीया गतवता गतवद्भ्याम् गतवद्‌भिः
चतुर्थी गतवते गतवद्भ्याम् गतवद्भ्यः
पञ्चमी गतवतः गतवद्भ्याम् गतवद्भ्यः
षष्ठी गतवतः गतवतोः गतवताम्
सप्तमी गतवति गतवतोः गतवत्सु
सम्बोधन हे गतवान् ! हे गतवन्तौ ! हे गतवन्तः !
गतः
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा गतः गतौ गताः
द्वितीया गतम् गतौ गतान्
तृतीया गतेन गताभ्याम् गतैः
चतुर्थी गताय गताभ्याम् गतेभ्यः
पञ्चमी गतात् गताभ्याम् गतेभ्यः
षष्ठी गतस्य गतयोः गतानाम्
सप्तमी गते गतयोः गतेषु
सम्बोधन हे गत ! हे गतौ ! हे गताः !