सङ्ख्या

एक
केवलम् एकवचनम् एव भवति।

पुंल्लिङ्गम् नपुंसकलिङ्गम् स्त्रीलिङ्गम्
प्रथमा एकः एकम् एका
द्वितीया एकम् एकम् एकाम्
तृतीया एकेन एकेन एकया
चतुर्थी एकस्मै एकस्मै एकस्यै
पञ्चमी एकस्मात्/द् एकस्मात् /द् एकस्याः
षष्ठी रामस्य एकस्य एकस्याः
सप्तमी एकस्मिन् एकस्मिन् एकस्याम्
सम्बोधन हे एक ! हे एक ! हे एके !
द्वि
केवलम् द्विवचनम् भवति।

पुंल्लिङ्गम् नपुंसकलिङ्गम् स्त्रीलिङ्गम्
प्रथमा द्वौ द्वे द्वे
द्वितीया द्वौ द्वे द्वे
तृतीया द्वाभ्याम् द्वाभ्याम् द्वाभ्याम्
चतुर्थी द्वाभ्याम् द्वाभ्याम् द्वाभ्याम्
पञ्चमी द्वाभ्याम् द्वाभ्याम् द्वाभ्याम्
षष्ठी द्वयोः द्वयोः द्वयोः
सप्तमी द्वयोः द्वयोः द्वयोः
सम्बोधन  !  !  !
त्रि
केवलम् बहुवचनम् भवति।

पुंल्लिङ्गम् नपुंसकलिङ्गम् स्त्रीलिङ्गम्
प्रथमा त्रयः त्रीणि तिस्रः
द्वितीया त्रीन् त्रीणि तिस्रः
तृतीया त्रिभिः त्रिभिः तिसृभिः
चतुर्थी त्रिभ्यः त्रिभ्यः तिसृभ्यः
पञ्चमी त्रिभ्यः त्रिभ्यः तिसृभ्यः
षष्ठी त्रयाणाम् त्रयाणाम् तिसृणाम्
सप्तमी त्रिषु त्रिषु तिसृषु
सम्बोधन  !  !  !
चतुर्
केवलम् बहुवचनम् भवति।

पुंल्लिङ्गम् नपुंसकलिङ्गम् स्त्रीलिङ्गम्
प्रथमा चत्वारः चत्वारि चतस्रः
द्वितीया चतुरः चत्वारि चतस्रः
तृतीया चतुर्भिः चतुर्भिः चतसृभिः
चतुर्थी चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतसृभ्यः
पञ्चमी चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतसृभ्यः
षष्ठी चतुर्णाम् चतुर्णाम् चतसृणाम्
सप्तमी चतुर्षु चतुर्षु चतसृषु
सम्बोधन  !  !  !
पञ्च-षट्-सप्त
केवलम् बहुवचनम् भवति।

पञ्च
बहुवचनम्
षट्
बहुवचनम्
सप्त
बहुवचनम्
प्रथमा पञ्च षट्/षड् सप्त
द्वितीया पञ्च षट्/षड् सप्त
तृतीया पञ्चभिः षड्भिः सप्तभिः
चतुर्थी पञ्चभ्यः षड्भ्यः सप्तभ्यः
पञ्चमी पञ्चभ्यः षड्भ्यः सप्तभ्यः
षष्ठी पञ्चानाम् षण्णाम् सप्तानाम्
सप्तमी पञ्चसु षट्त्सु/षट्सु सप्तसु
सम्बोधन  ! ! !
अष्ट-नव-दश
केवलम् बहुवचनम् भवति।

अष्ट
बहुवचनम्
नव
बहुवचनम्
दश
बहुवचनम्
प्रथमा अष्ट/अष्टौ नव दश
द्वितीया अष्ट/अष्टौ नव दश
तृतीया अष्टाभिः/अष्टमिः नवभिः दशभिः
चतुर्थी अष्टाभ्यः/अष्टभ्यः नवभ्यः दशभ्यः
पञ्चमी अष्टाभ्यः/अष्टभ्यः नवभ्यः दशभ्यः
षष्ठी अष्टानाम् नवानाम् दशानाम्
सप्तमी अष्टासु/अष्टसु नवसु दशसु
सम्बोधन
विंशति-त्रिंशत्-शतम्
केवलम् बहुवचनम् भवति।

विंशति
बहुवचनम्
त्रिंशत्
बहुवचनम्
शतम्
बहुवचनम्
प्रथमा विंशतिः त्रिंशत् शतम्
द्वितीया विंशतिम् त्रिंशतम् शतम्
तृतीया विंशत्या त्रिंशता शतेन
चतुर्थी विंशत्यै/विंशतये त्रिंशते शताय
पञ्चमी विंशत्यै/विंशतेः त्रिंशतः शतात्/द्
षष्ठी विंशत्यै/विंशतये त्रिंशतः शतस्य
सप्तमी विंशत्याम्-विंशतौ त्रिंशति शते
सम्बोधन  ! ! !

(विंशतिवत्षष्ठि-सप्तति-अशीति-नवति)             (त्रिंशत्‌वत्चत्वारिंशत्, पञ्चाशत्)