सत्तार्थक धातु

भू
लट् लकार: (वर्तमान काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः भवति भवतः भवन्ति
मध्यमपुरुषः भवसि भवथः भवथ
उत्तमपुरुषः भवामि भवावः भवामः

 

लिट् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः बभूव बभूवतुः बभूवुः
मध्यमपुरुषः बभूविथ बभूवथुः बभूव
उत्तमपुरुषः बभूव बभूविव बभूविम

 

लुट् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः भविता भवितारौ भवितारः
मध्यमपुरुषः भवितासि भवितास्थः भवितास्थ
उत्तमपुरुषः भवितास्मि भवितास्वः भवितास्मः

 

लृट् लकार:(भविष्यत् काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति
मध्यमपुरुषः भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ
उत्तमपुरुषः भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः

 

लोट् लकार: (आज्ञा)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः भवतु/भवतात् भवताम् भवन्तु
मध्यमपुरुषः भव/भवतात् भवतम् भवत
उत्तमपुरुषः भवानि भवाव भवाम

 

लङ् लकार: (भूत काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अभवत् अभवताम् अभवन्
मध्यमपुरुषः अभवः अभवतम् अभवत
उत्तमपुरुषः अभवम् अभवाव अभवाम

 

लिङ् लकार: (विधिलिङ्)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः भवेत् भवेताम् भवेयुः
मध्यमपुरुषः भवेः भवेतम् भवेत
उत्तमपुरुषः भवेयम् भवेव भवेम

 

लिङ् लकार: (आशीर्लिङ्)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः भूयात् भूयास्ताम् भूयासुः
मध्यमपुरुषः भूयाः भूयास्तम् भूयास्त
उत्तमपुरुषः भूयासम् भूयास्व भूयास्म

 

लुङ् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अभूत् अभूताम् अभूवन्
मध्यमपुरुषः अभूः अभूतम् अभूत
उत्तमपुरुषः अभूवम् अभूव अभूम

 

लृङ् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अभविष्यत् अभविष्यताम् अभविष्यन्
मध्यमपुरुषः अभविष्यः अभविष्यतम् अभविष्यत
उत्तमपुरुषः अभविष्यम् अभविष्याव अभविष्याम
अस्
लट् लकार: (वर्तमान काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अस्ति स्तः सन्ति
मध्यमपुरुषः असि स्थः स्थ
उत्तमपुरुषः अस्मि स्वः स्मः

 

लिट् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः बभूव बभूवतुः बभूवुः
मध्यमपुरुषः बभूविथ बभूवथुः बभूव
उत्तमपुरुषः बभूव बभूविव बभूविम

 

लुट् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः भविता भवितारौ भवितारः
मध्यमपुरुषः भवितासि भवितास्थः भवितास्थ
उत्तमपुरुषः भवितास्मि भवितास्वः भवितास्मः

 

लृट् लकार:(भविष्यत् काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति
मध्यमपुरुषः भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ
उत्तमपुरुषः भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः

 

लोट् लकार: (आज्ञा)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अस्तु/ स्तात् स्ताम् सन्तु
मध्यमपुरुषः एधि/ स्तात् स्तम् स्त
उत्तमपुरुषः असानि असाव असाम

 

लङ् लकार: (भूत काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः आसीत् आस्ताम् आसन्
मध्यमपुरुषः आसीः आस्तम् आस्त
उत्तमपुरुषः आसम् आस्व आस्म

 

लिङ् लकार: (विधिलिङ्)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः स्यात् स्याताम् स्युः
मध्यमपुरुषः स्याः स्यातम् स्यात
उत्तमपुरुषः स्याम् स्याव स्याम

 

लिङ् लकार: (आशीर्लिङ्)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः भूयात् भूयास्ताम् भूयासुः
मध्यमपुरुषः भूयाः भूयास्तम् भूयास्त
उत्तमपुरुषः भूयासम् भूयास्व भूयास्म

 

लुङ् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अभूत् अभूताम् अभूवन्
मध्यमपुरुषः अभूः अभूतम् अभूत
उत्तमपुरुषः अभूवम् अभूव अभूम

 

लृङ् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अभविष्यत् अभविष्यताम् अभविष्यन्
मध्यमपुरुषः अभविष्यः अभविष्यतम् अभविष्यत
उत्तमपुरुषः अभविष्यम् अभविष्याव अभविष्याम
वृत्
लट् लकार: (वर्तमान काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः वर्तते वर्तेते वर्तन्ते
मध्यमपुरुषः वर्तसे वर्तेथे वर्तध्वे
उत्तमपुरुषः वर्ते वर्तावहे वर्तामहे

 

लिट् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः ववृते ववृताते ववृतिरे
मध्यमपुरुषः ववृतिषे ववृताथे ववृतिध्वे
उत्तमपुरुषः ववृते ववृतिवहे ववृतिमहे

 

लुट् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः वर्तिता वर्तितारौ वर्तितारः
मध्यमपुरुषः वर्तितासे वर्तितासाथे वर्तिताध्वे
उत्तमपुरुषः वर्तिताहे वर्तितास्वहे वर्तितास्महे

 

लृट् लकार:(भविष्यत् काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः वर्तिष्यते वर्तिष्येते वर्तिष्यन्ते
मध्यमपुरुषः वर्तिष्यसे वर्तिष्येथे वर्तिष्यध्वे
उत्तमपुरुषः वर्तिष्ये वर्तिष्यावहे वर्तिष्यामहे

 

लोट् लकार: (आज्ञा)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः वर्तताम् वर्तेताम् वर्तन्ताम्
मध्यमपुरुषः वर्तस्व वर्तेथाम् वर्तध्वम्
उत्तमपुरुषः वर्तै वर्तावहै वर्तामहै

 

लङ् लकार: (भूत काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अवर्तत अवर्तेताम् अवर्तन्त
मध्यमपुरुषः अवर्तथाः अवर्तेथाम् अवर्तध्वम्
उत्तमपुरुषः अवर्ते अवर्तावहि अवर्तामहि

 

लिङ् लकार: (विधिलिङ्)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः वर्तेत वर्तेयाताम् वर्तेरन्
मध्यमपुरुषः वर्तेथाः वर्तेयाथाम् वर्तेध्वम्
उत्तमपुरुषः वर्तेय वर्तेवहि वर्तेमहि

 

लिङ् लकार: (आशीर्लिङ्)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः वर्तिषीष्ट वर्तिषीयास्ताम् वर्तिषीरन्
मध्यमपुरुषः वर्तिषीष्ठाः वर्तिषीयास्थाम् वर्तिषीध्वम्
उत्तमपुरुषः वर्तिषीय वर्तिषीवहि वर्तिषीमहि

 

लुङ् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अवर्तिष्ट अवर्तिषाताम् अवर्तिषत
मध्यमपुरुषः अवर्तिष्ठाः अवर्तिषाथाम् अवर्तिढ्वम्
उत्तमपुरुषः अवर्तिषि अवर्तिष्वहि अवर्तिष्महि

 

लृङ् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अवर्तिष्यत अवर्तिष्येताम् अवर्तिष्यन्त
मध्यमपुरुषः अवर्तिष्यथाः अवर्तिष्येथाम् अवर्तिष्यध्वम्
उत्तमपुरुषः अवर्तिष्ये अवर्तिष्यावहि अवर्तिष्यामहि

वृत् धातोः लृट्, लुङ, लृङ लकारेषु परस्मैपदी रूपाणि अपि चलन्ति ।

लृट् लकार:(भविष्यत् काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः वर्त्स्यति वर्त्स्यतः वर्त्स्यन्ति
मध्यमपुरुषः वर्त्स्यसि वर्त्स्यथः वर्त्स्यथ
उत्तमपुरुषः वर्त्स्यामि वर्त्स्यावः वर्त्स्यामः

 

लुङ् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अवृतत् अवृतताम् अवृतन्
मध्यमपुरुषः अवृतः अवृततम् अवृतत
उत्तमपुरुषः अवृतम् अवृताव अवृताम

 

लृङ् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अवर्त्स्यत् अवर्त्स्यताम् अवर्त्स्यन्
मध्यमपुरुषः अवर्त्स्यः अवर्त्स्यतम् अवर्त्स्यत
उत्तमपुरुषः अवर्त्स्यम् अवर्त्स्याव अवर्त्स्याम
विद्
लट् लकार: (वर्तमान काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः विद्यते विद्येते विद्यन्ते
मध्यमपुरुषः विद्यसे विद्येथे विद्यध्वे
उत्तमपुरुषः विद्ये विद्यावहे विद्यामहे

 

लिट् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः विविदे विविदाते विविदिरे
मध्यमपुरुषः विविदिषे विविदाथे विविदिध्वे
उत्तमपुरुषः विविदे विविदिवहे विविदिमहे

 

लुट् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः वेत्ता वेत्तारौ वेत्तारः
मध्यमपुरुषः वेत्तासे वेत्तासाथे वेत्ताध्वे
उत्तमपुरुषः वेत्ताहे वेत्तास्वहे वेत्तास्महे

 

लृट् लकार:(भविष्यत् काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः वेत्स्यते वेत्स्येते वेत्स्यन्ते
मध्यमपुरुषः वेत्स्यसे वेत्स्येथे वेत्स्यध्वे
उत्तमपुरुषः वेत्स्ये वेत्स्यावहे वेत्स्यामहे

 

लोट् लकार: (आज्ञा)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः विदाङ्कुरुताम् / विद्यताम्  विदाङ्कुर्वाताम् / विद्येताम् विदाङ्कुर्वताम् / विद्यन्ताम्
मध्यमपुरुषः विदाङ्कुरुष्व / विद्यस्व  विदाङ्कुर्वाथाम् / विद्येथाम्  विदाङ्कुरुध्वम् / विद्यध्वम्
उत्तमपुरुषः विदाङ्करवै / विद्यै विदाङ्करवावहै / विद्यावहै विदाङ्करवामहै / विद्यामहै

 

लङ् लकार: (भूत काल)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अविद्यत अविद्येताम् अविद्यन्त
मध्यमपुरुषः अविद्यथाः अविद्येथाम् अविद्यध्वम्
उत्तमपुरुषः अविद्ये अविद्यावहि अविद्यामहि

 

लिङ् लकार: (विधिलिङ्)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः विद्येत विद्येयाताम् विद्येरन्
मध्यमपुरुषः विद्येथाः विद्येयाथाम् विद्येध्वम्
उत्तमपुरुषः विद्येय विद्येवहि विद्येमहि

 

लिङ् लकार: (आशीर्लिङ्)
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः वित्सीष्ट वित्सीयास्ताम् वित्सीरन्
मध्यमपुरुषः वित्सीष्ठाः वित्सीयास्थाम् वित्सीध्वम्
उत्तमपुरुषः वित्सीय वित्सीवहि वित्सीमहि

 

लुङ् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अवेदिष्ट अवेदिषाताम् अवेदिषत
मध्यमपुरुषः अवेदिष्टाः अवेदिषाथाम् अवेदिढ्वम्
उत्तमपुरुषः अवेदिषि अवेदिष्वहि अवेदिष्महि

 

लृङ् लकार:
एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः अवेत्स्यत अवेत्स्येताम् अवेत्स्यन्त
मध्यमपुरुषः अवेत्स्यथाः अवेत्स्येथाम् अवेत्स्यध्वम्
उत्तमपुरुषः अवेत्स्ये अवेत्स्यावहि अवेत्स्यामहि